Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku - Dostarczenie 6 szt. mobilnych tabletów wraz z akcesoriami

Kurowo, 15.02.2021 r.


 

Rozeznanie rynku

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-7/21

Narwiański Park Narodowy w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń o parametrach podanych poniżej.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 663 103 109 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 6 szt. fabrycznie nowych tabletów z ekranem dotykowym, o następujących parametrach technicznych każdego z nich:

  1. Pojemność pamięci: min. 128 GB

  2. Przekątna ekranu: 11-12,4 cali

  3. Rozdzielczość ekranu: min. 250 pikseli/cal

  4. Łączność: min. WiFi + LTE

  5. Wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 12 Mpix

  6. Min. Wbudowany GPS/GNSS

  7. Smart cover chroniący tablet obustronnie, ze zintegrowaną klawiaturą – język angielski międzynarodowy

  8. Gwarancja: min. 1 rok

  9. Wbudowane głośniki – min. 4 szt. i mikrofon

  10. Kolor tabletu: szary, grafitowy lub czarny i ich odcienie.

  11. Kolor cover-u z klawiaturą: zgodny z kolorem obudowy tabletu.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 05.03.2021 r.

 1. Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty do 23.02.2021 r. do godz. 15:30.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 23.02.2021 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 25.02.2021 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Wyłoniony wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem niniejszego rozeznania rynku w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2021 roku wraz z protokołem przekazania sprzętu zawierającym co najmniej numery seryjne urządzeń, warunki gwarancji oraz informacje o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.


 

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.


 

Zastępca Dyrektora

Narwiańskiego Parku Narodowego

mgr Jerzy Kostrzewski


 

 

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 2 Klauzula RODO

Załącznik Nr 3 Wzór umowy