Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg ustny - dzierżawa gruntów (Rynki)

Kurowo, 12.04.2013 r.

OGŁOSZENIE
o przetargu  ustnym nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości  będących we władaniu
Narwiańskiego Parku Narodowego

 1. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego i okres dzierżawy:

  Nieruchomości  położone na terenie NPN, w Obwodzie Ochronnym: Łapy  na niepodzielnym obszarze zawartym w Tab.1 na okres 5 lat  od dnia podpisania umowy.  Lokalizacja wydzierżawianego obszaru i wzór umowy dzierżawy wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie NPN oraz  na stronie www.npn.pl.

  Oznaczenie obszaru Pow. działek wg ewidencji gruntów (ha) Lokalizacja obszaru obwód ochronny/obręb ewidencyjny
  1 2 3
  A 150,00 Łapy, Uhowo, Borowskie Żaki
  Powierzchnia   ogółem = 150.00 ha
 2. Zainteresowanym osobom NPN udostępni następujące dane:

  Dane do wglądu i pobrania kserokopii w/w materiałów w siedzibie dyrekcji NPN.

  1. szczegółowe zestawienie działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego obszaru z uwzględnieniem rodzaju użytku,
  2. mapę topograficzną z oznaczeniem obszaru przeznaczonego do dzierżawy,
  3. mapę ewidencyjną z oznaczeniem poszczególnych działek przeznaczonych do dzierżawy,
 3. Opłaty związane z przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego określono w Tab. 2.
  Tab. 2 Opłaty związane z przedmiotem dzierżawy.
  Oznaczenie obszaru Pow. działek wg ewidencji gruntów w ha Wadium w zł Opłata wywoławcza brutto za dany obszar (zł)* Zabezpieczenie umowy (zł)
  1 2 3 4 5
  A 150,00 8 000,00 78 400,00 Wysokość zostanie obliczona zgodnie z § 8 Umowy

  * Opłata oznacza roczną stawkę czynszu dzierżawnego jaką licytujący zobowiązuje się płacić.

  1. za dzierżawione grunty wyszczególnione w Załączniku nr 1 Dzierżawca opłaca czynsz dzierżawny za 2013 r.- do 31 marca 2014r., za kolejne lata do 31 marca następnego roku  na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wydzierżawiającego.
  2. za każdy kolejny rozpoczęty rok dzierżawy – wysokość czynszu  będzie waloryzowana o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  3. o aktualnej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego, bez konieczności wprowadzania dodatkowego aneksu do umowy.
 4. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego Zał. Nr 1 do  niniejszego ogłoszenia, oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  2. podpisanie oświadczenia o spełnieniu  wymaganych warunków  Zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia ,oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  3. wniesienie wadium w określonym terminie i wysokości określonej w Tab. 2. , oraz przedłożenie dowodu wniesienia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 5. Wadium:
  Wadium należy wnieść  w pieniądzu .
  Wpłata przelewem  na rachunek bankowy albo w kasie NPN - do dnia  23-04-2013 r.  godz. 1500.
  1.  wadium wnoszone przelewem na rachunek  bankowy NPN :  Nr  rachunku – 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  BGK  O/ Białystok
  2. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
   - uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu .
   - uczestnik przetargu, który przed podpisaniem  umowy nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia umowy,
  3. wadium wniesione  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał i podpisał umowę, na jego wniosek może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia umowy lub opłaty z tytułu   dzierżawy.
  4. wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:
   - odstąpienia od przetargu
   -  zamknięcia przetargu
   - unieważnienia przetargu
   - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Przebieg ustnego przetargu nieograniczonego:
 • opłata wywoławcza za dany obszar określona jest w Tab. 2,
 • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy tj. dla obszaru A wynosi 784,00 złotych.
 • przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 • wygrywa przetarg uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę za dany obszar,
 • do  przetargu  danego obszaru mogą przystąpić tylko oferenci, którzy wnieśli wadium na dany obszar i spełnili wymogi określone w pkt. 4 ust  a i b
 1. Składanie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
  1. termin: do dnia 26.04.2013 r., do godz. 945
  2. miejsce: Kurowo, komisja przetargowa
  3. forma: Wypełnione i podpisane  zgłoszenie – Załącznik nr 1 do ogłoszenia ,  podpisane oświadczenie  Zał. nr 2 do ogłoszenia   oraz dowód wniesienia wadium – kopia, przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 2. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego:

26.04.2013 r. godz. 1000,  siedziba NPN, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

 1. Unieważnienie przetargu:
  1. brak postąpienia powyżej wysokości  wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy
  2. w sytuacjach niezależnych od Narwiańskiego Parku Narodowego.
 2. Termin podpisania umowy dzierżawy: w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Informacja  udzielana jest:
 • telefonicznie pod nr TEL./FAX (085) 7181417, (086) 4764811-12, faksem wyraźnie zaznaczyć „ dzierżawy "
 • mailem: npn@npn.pl w temacie wyraźnie zaznaczyć „dzierżawy”
 • bezpośrednio – po uzgodnieniu terminu spotkania.

Załączniki:

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard  Modzelewski