Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych wraz z zamontowanymi silnikami zaburtowymi

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11-12
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

OGŁASZA
przetarg nieograniczony
na dostawę 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych wraz z zamontowanymi silnikami zaburtowymi,
1. szt. silnika zaburtowego doczepnego oraz 1 szt.
przyczepy podłodziowej

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr:
POIS.05.01.00-00-371/12
"Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna"

 1. Przedmiotem przetargu jest dostawa:
  1. 2 szt. fabrycznie nowych łodzi motorowych wraz z silnikami zaburtowymi oraz wyposażeniem wymienionym w SIWZ, dostępnej na stronie www.npn.pl,
  2. 1 szt. fabrycznie nowej, gotowej do rejestracji przyczepy podłodziowej, dostosowanej do przewozu ww. łodzi,
  3. 1 szt. fabrycznie nowego silnika zaburtowego.
 2. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy wymienione są w SIWZ,
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych,
 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 900
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, dnia 19 kwietnia 2013 r. o godz. 930. Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Zamawiający ustala wykonanie całości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2013 roku.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przy założeniu, iż zapłata za wykonane dostawy dokonana będzie w terminie 30 dni od dat dostarczenia faktury Zamawiającemu,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia – nie spełnia"
 9. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 10. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty zgodnej z SIWZ oraz wpłacenie wadium w wysokości 5000 zł.
 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Andrzej Bielonko – tel. 85 718 14 17 w. 32; 501 461 702.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania:


DYREKTOR            
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO