Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie - sprzedaż Opel Astra


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2015 r.
O SPRZEDAŻY POJAZDU SAMOCHODOWEGO.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji publicznej na sprzedaż pojazdu samochodowego będącego własnością Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną prowadzenia przetargu jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz .U. 2013. poz.627 / oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe /Dz. U. Nr 114 późn. 761/ na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe /Dz.U.2012.868/.

 1. Termin i miejsce licytacji :
  Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2015 r. na sali konferencyjnej, w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego (adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy). Podczas przetargu licytowany będzie niżej wymieniony samochód.
  Pojazd  -  OPEL Astra Classic - o godzinie 1000

 2. Przedmiot przetargu:
  Przedmiotem przetargu jest:

 • OPEL Astra Classic nr rejestracyjny: BWM G 954 ;

 • rok prod.2001.  VIN:  WOLOMFF192G004417

 • cena wywoławcza:   3200 zł

Szczegółowy opis pojazdu znajduje się w załączniku nr 1,

Samochód można oglądać na terenie dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego  Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00  w obecności pani Izabeli Janucik  tel: 857181417, 86 4764-811.

 1. Dopuszczenie do  licytacji

osoby / podmioty zainteresowane wzięciem udziału w licytacji wypełniają wniosek o dopuszczenie do licytacji –załącznik nr 2 oraz wpłacają wadium za pojazd będący przedmiotem licytacji. Wysokość wadium , cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia zawiera załącznik nr 3.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji.
Wadium w wysokości wskazanej w załączniku nr 3 do ogłoszenia o przetargu, należy wnieść w terminie do dnia 11.12.2015 r. do godz. 930
Forma płatności wadium, to:

   • przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy.  Numer Rachunku 82113010590017339739200008.

   • wpłata gotówki w kasie Narwiańskiego Parku Narodowego.

W tytule wpłaty należy wpisać "wadium – OPEL Astra Classic ”
Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku lub data wpłaty do kasy Parku.
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
W celu usprawnienia przepływu środków pieniężnych sugeruje się wcześniejsze dokonanie wpłaty i zwrot wadium w formie przelewu.

 1. złożenie przez uczestnika przetargu lub przez osobę umocowaną do reprezentowania uczestnika przetargu w licytacji, wypełnionego i podpisanego czytelnie imieniem i  nazwiskiem wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym w drodze licytacji publicznej zgodnie z załącznikiem nr 2. Wniosek należy dostarczyć do siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204  Kobylin Borzymy  w terminie do dnia 11.12.2015 r. do godz. 1000

W wypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć również dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów zarejestrowanych w KRS) lub inne równoważne dokumenty.

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Parku.
  Na sprzedany pojazd zostanie wystawiona faktura VAT. W cenie wylicytowanego pojazdu zawarty jest podatek VAT.
  Zakupiony pojazd nabywca będzie mógł odebrać bezpośrednio po licytacji, po uiszczeniu kwoty zakupu, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia licytacji. W przypadku utraty ważności badań technicznych pojazd powinien być odebrany na lawecie lub w inny sposób  na ryzyko nabywcy.
  Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC.

 2. Informacji dotyczących przetargu udziela: Bazyli Piliczuk  – w zakresie stanu pojazdu oraz w zakresie merytorycznym dotyczącym przetargu,  tel. 85 7181417, 86 4764811, tel. kom 668343467

 3. Osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nieposiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.


 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego