Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu- " Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w NPN"

Narwiański Park Narodowy: Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i
budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w Narwiańskim
Parku Narodowym.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr: POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona
siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
Ogłoszenie nr 580549-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narwiański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny
20066808000000, ul. Kurowo 10 , 18-204 Kurowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 718-14-
17, 86 476 48 11, e-mail npn@npn.pl, faks 85 718-14-17, 86 476 48 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.npn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
park narodowy - państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ((jjeeżżeellii ddoottyycczzyy)):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18–204 Kobylin Borzymy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch brodów przejazdowych,
rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w
Narwiańskim Parku Narodowym.
Numer referencyjny: NPN-SP-POIŚ-271-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa: 1.1. brodu na działkach o nr ew. 310/9, 34/18,
34/13 i 33/1 w obrębie ewidencyjnym Pańki, gm. Choroszcz; 1.2. brodu na działce o nr ew. 6 w
obrębie ewidencyjnym Suraż, gm. Suraż; 1.3. budowa przepustu z klapą zwrotną po uprzedniej
rozbiórce zniszczonego przepustu na działkach 310/10 i 328 w obrębie ewidencyjnym Pańki, gm.
Choroszcz; 2. Budowle zostaną wykonane w okresach niskich stanów wody bez konieczności
wykonywania kanałów obwodowych. Budowa brodów i przepustu umożliwi przejazd przez koryta
boczne Narwi. Budowle te będą stale wykorzystywane przez służbę NPN do prowadzenia monitoringu
przyrodniczego i kontroli terenu Parku. Okoliczni rolnicy, którzy posiadają łąki w okolicy brodów
będą mogli używać ich do dojazdu do swoich gruntów i użytkować je rolniczo, a w szczególności
prowadzić zbiór traw. Ponadto budowa przepustu z klapą zwrotną ma na celu również zapobieżeniu
spływowi wody z terenu parku w w przypadku zmiany poziomu piętrzenia na jazie „Rzędziany”.
II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
120
II.9) Informacje dodatkowe: 120 dni od daty zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą. 7.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy
Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji
zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem
kierownika budowy, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z późn. zm.). Prace te dotyczą plantowania skarp i dna wykopów, umocnienia czaszy i skarp
składowisk oraz nasypów, umocnienia skarp i dna kanałów, rozbiórka rurociągów, wykonania narzutu
kamiennego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie przewiduje szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie
polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie
lub modernizacji obiektów inżynierii wodnej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia” –
„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. 2. Spełnienie warunku
dysponowania osobami: Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na czas realizacji zamówienia
minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum jednej inwestycji budowlanej
polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektów inżynierii wodnej o
wartości nie mniejszej niż 150000,00 zł brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) zamiast wskazanych
dokumentów składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości; b) dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów określonych powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Oświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki
określone w rozdziale VII pkt. 2.1. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane [wg załącznika nr 4 do SIWZ];
2. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
ujęte w wykazie wykonanych zamówień spełniających warunki określone w rozdziale VII pkt 2.1.
SIWZ były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone (inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów); 3. wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 4. informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 2. Wykonawcy, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 3 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy
złotych) wniesionym na zasadach opisanych w SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego Kurowo 10, 18–204 Kobylin
Borzymy – sala konferencyjna, dnia 09.09.2019 r., godz. 10:00. Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana, do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej. Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku
formach dopuszczonych ustawą Pzp, zgodnie z art. 148 ust. 1, tj. w: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W/w
poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz
muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, zgodnie z przesłanką art. 147 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu: a) potwierdzone za
zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu
zamówienia oraz kopie zaświadczeń o przynależności wskazanych osób do właściwego samorządu
zawodowego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

część opisowa

przedmiar robót

STWiOR

SIWZ

plan_zag.przestrz-choroszcz.pdf

pozwolenie na budowę - .pdf

pozwolenie wodnoprawne - .pdf

zgloszenie prowadzenia działań - .pdf

Mapy rysunki - .zip