Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego”

"UWAGA: poniżej zmiana SIWZ w zakresie nr. konta do wpłacenia wadium"

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że w celu zapewnienia jawności z czynności otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn: "Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego", otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez użycie udostępnionego linku. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert - prosimy o monitorowanie strony.

Link do transmisji z otwarcia ofert:
https://us02web.zoom.us/j/84995282899?pwd=RFR1MHNxZ2VzRWZneU9RVmpLZzVDdz09

Proces uruchomienia i dostępu do transmisji online:
Po skorzystaniu z linku udostępnianego wyżej (klikając na niego) program zostanie pobrany i uruchomi się instalacja, a potem nastąpi podłączenie do transmisji. W przypadku posiadania już takiego programu podłączenie do transmisji nastąpi automatycznie.

Meeting ID: 849 9528 2899

Passcode: 852925

 

Informacja z otwarcia  ofert  z dania 2021-01-21

Sprostowanie z otwarcia ofert  z dania 2021-03-02

 

Dz.U./S S242
11/12/2020
596462-2020-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596462-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Kobylin Borzymy: Przyrządy pomiarowe
2020/S 242-596462
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narwiański Park NarodowyKrajowy numer identyfikacyjny: PL841

Adres pocztowy: Kurowo 10Miejscowość: Kobylin Borzymy Kod NUTS: PL841 BiałostockiKod pocztowy: 18-204 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Agnieszka PruszyńskaE-mail: tele@npn.pl Tel.: +48 857181417 Adresy internetowe:Główny adres: http://www.npn.pl Adres profilu nabywcy: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności: Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa: Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej Narwiańskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: NPN-ZOP-UE-271/4/4/2020
II.1.2)
Główny kod CPV 38410000 Przyrządy pomiarowe
II.1.3)
Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.1.4)
Krótki opis: System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe. Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany. System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe. Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT: 970 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach: To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Narwiański Park Narodowy, POLSKA
II.2.4)
Opis zamówienia:  System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe. Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany. System (sieć) monitoringu wód powierzchniowych w Narwiańskim Parku Narodowym ma za zadanie pozyskiwać, przechowywać, analizować i udostępniać dane pomiarowe. Modernizacja obejmie istniejący automatyczny system monitoringu wód powierzchniowych, w skład którego wchodzi osiem stacji terenowych zamontowanych bezpośrednio przy korycie, które wymagają wymiany.
W zakres modernizacji automatycznej sieci monitorującej wody powierzchniowe w Narwiańskim PN wchodzą:
a) stacje pomiarowe wyposażone w:
— rejestratory z możliwością bezprzewodowej transmisji danych poprzez łączność sieci telefonii komórkowej wraz z kartami SIM – 8 szt.,
— panele słoneczne współpracujące z bateriami rejestratora – 8 szt.,
— sondy do pomiaru poziomu, temperatury i przewodności wody – 8 szt.;
b) boje pomiarowe – 4 szt. wyposażone w rejestratory oraz cele słoneczne wraz z bateriami oraz czujnikami do pomiaru:
— pH,
— przewodnictwa elektrolitycznego,
— mętności,
— tlenu rozpuszczonego,
— azotanów
— chlorofilu „a”;
c) serwer publikujący dane – aplikacja lub zestaw aplikacji do automatycznego sczytywania/przesyłania danych „on-line” oraz zarządzania zebranymi danymi wraz z zapewnieniem hostingu systemu przez okres trwania gwarancji całego systemu;
d) szkolenie z obsługi systemu;
e) gwarancja, wsparcie techniczne w zaoferowanym okresie gwarancji dla wszystkich komponentów systemu.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość: Wartość bez VAT: 970 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach: Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. W uzupeł. do pkt II.2.7 okres obowiązywania zamówienia może być skrócony z uwagi na kryterium dodatkowe.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 25 000 PLN.
3. Z powodu ograniczonej liczby znaków Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na www Zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), polegającą na dostawie i uruchomieniu aparatury pomiarowej – sond lub boi mierzących minimum 4 parametry wody, w tym co najmniej temperatura, zasolenie, stężenie tlenu, pH. Dopuszczalne jest sumowanie wartości z kilku zamówień pod warunkiem, że łącznie w ramach wszystkich zamówień zostały dostarczone urządzenia mierzące min. 4 powyższe parametry i w każdym było dostarczone urządzenie mierzące co najmniej jeden z tych parametrów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. jedna osoba, posiadająca udokumentowane doświadczenie w ostatnich 5 latach w koordynowaniu co najmniej jednej dostawy sprzętu do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody o wartości minimum 60 000 PLN brutto.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury: Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data: 19/01/2021 Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert: Data: 19/01/2021: Czas lokalny: 12:00
Miejsce: Narwiański Park Narodowy, Kobylin Borzymy 10, Kurowo 10, 18-204, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp
1.2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym dokumencie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) (załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.4. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, tj.: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
a) wykaz usług wykonanych. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
1.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca złoży:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Termin na wniesienie odwołania:
a. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;
b. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;
c. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;
d. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2020
11/12/2020S242
https://ted.europa.eu/TED
 

 

UWAGA 1: Zmiana do SIWZ i odpowiedzi na pytania z 18-12-2020

SIWZ (docx) (pdf)

SIWZ po zmianach

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie ogłoszenia

UWAGA 2: Zmiana do SIWZ z 22-12-2020

SIWZ  po zmianach (docx, pdf)

Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

Zmiana_SIWZ_20201223

UWAGA 3: Odpowiedzi na pytania i zmiana OPZ z dnia 5.01.2021 r.

OPZ ujednolicony -Załącznik nr 6 po zmianach  (pdf)

UWAGA 4: Zmiana do SIWZ z dnia 19.01.2021 r.

20210119_zmiana_siwz (pdf)

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Klucz publiczny  (asc)

UWAGA: w celu pobrania pliku proszę nie używać lewego przycisku myszy tylko kliknąć prawym przyciskiem myszy na załącznik nr 2 i wybrać opcję zapisu pliku na dysku. Proces ten może różnić się nieznacznie na różnych przeglądarkach. Np. w przypadku przeglądarki firefox należy wybrać opcję "zapisz element docelowy jako..."

 

Załącznik nr 3 JEDZ

Załącznik nr 4 Zobowiązanie

Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie

Załącznik nr 9 Wykaz usług

Załącznik nr 9 Wykaz usług zmieniony

Załącznik nr 10 Wykaz osób

Załącznik nr 11 Instrukcja użytkowania Miniportalu

Załącznik nr 12 Identyfikator postępowania

 

 

Informacja z otwarcia  ofert  z dania 21-01-2021