Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym - Obsługa zamówień publicznych

Kurowo, dnia 09.12.2020 r.

NPN-NK-271/1/ 694/2020

 

Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym

 

(art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

 1. Prowadzący postępowanie: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 -2 04 Kobylin Borzymy (NPN).

 

 1.  Określenie przedmiotu postępowania: świadczenie obsługi zamówień publicznych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowywanie dokumentacji w ramach zamówień publicznych realizowanych przez NPN, w tym w szczególności:

 1. pomoc w przygotowaniu projektu planu wydatków/zamówień publicznych na dany rok budżetowy);

 2. weryfikacja poprawności dokonanego szacowania wartości przedmiotu zamówienia;

 3. sformułowanie oraz przygotowanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych co do których istnieje obowiązek stosowania PZP (Prawo zamówień publicznych) jak i zwolnionych z tego obowiązku, w szczególności ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, projektów umów, zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej wraz ze stosownym regulaminem, protokołów postępowań, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz innych niezbędnych dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia w innym trybie;

 4. pomoc w zakresie formułowania projektów opisów przedmiotu zamówienia;

 5. udział w powołanych komisjach przetargowych oraz zespołach;

 6. nadzór nad poprawnością i terminowością prowadzonych postępowań;

 7. weryfikacja, badanie i ocena złożonych ofert i innej dokumentacji złożonej przez wykonawców oraz kompletności i zgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami;

 8. konieczność kontaktu z Zamawiającym raz w miesiącu, osobiście w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, w wymiarze czasu wynikającym ze stwierdzonej przez Zamawiającego konieczności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia;

 9. niezależnie od wymagania wskazanego w podpunkcie „8” stawianie się na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie w terminie maksymalnie 1 dnia od wezwania;

 10. konsultowanie, opiniowanie i formułowanie projektów dokumentów dotyczących udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP;

 11. wykonywanie czynności wymaganych dla udzielenia zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP;

 12. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć postępowań, oraz uzasadnień dla odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy;

 13. czynności Zleceniobiorca będzie świadczył osobiście zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - telefonicznie lub pisemnie lub drogą mailową lub inną formą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego;

 14. Zleceniobiorca poda numer telefonu oraz e-mail, pod który Zamawiający będzie kierował zapytania i przedstawiał problemy do konsultacji (formularz ofertowy);

 15. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu odpowiedzi w terminie do trzech dni roboczych lub krótszym - gdy wymagają tego specyfika postępowania i związane z nią uregulowania prawne.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby w celu wypełnienia powyższych obowiązków Zleceniobiorca spełniał następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja publiczna lub pokrewne,

 2. doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia związanego z obsługą zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

 3. korzystanie z pełni prac publicznych,

 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Oferta Zleceniobiorcy, który nie spełnia powyższych wymagań będzie odrzucona.

 

 1. Z wybranym Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

 2. Inne postanowienia Umowne:

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie obsługi zamówień publicznych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego (szczegółowy opis zadań zawiera pkt 2 niniejszego ogłoszenia).

 2. Strony dopuszczają możliwość wzajemnej wymiany dokumentacji i przygotowywanych pism drogą elektroniczną.

 3. Zamawiający zastrzega, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy osobiście.

 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 30 czerwca 2021r.

 5. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 6. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do współpracy ze Zleceniodawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym przekazywania w odpowiednim czasie posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu Umowy.

 7. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje czynności kierując się dbałością o interesy Zamawiającego.

 8. Rozliczenia dokonywane będą comiesięcznie, na podstawie rachunków wystawianych przez Zleceniobiorcę. Za wykonanie czynności określonych w pkt 2 Umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości …… zł brutto wraz z pochodnymi, a łączna kwota wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy maksymalnej kwoty brutto ……. zł (słownie:………..) wraz z pochodnymi.

 9. Łączna suma roboczogodzin świadczenia usług w ramach Umowy wynosi minimum 6 godzin miesięcznie, przy czym jako roboczogodzinę należy rozumieć pracę wykonywaną przez jedną godzinę zegarową obejmującą 60 minut.

 10. W wynagrodzeniu określonym w pkt 8, uwzględniono wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

 11. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8, będzie płatne po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę przelewem na wskazane konto, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania rachunku, przy czym za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potrąceń z wynagrodzenia na poczet składki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 13. Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do ich przetwarzania oraz udostępnienia Zleceniobiorcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony, a Zleceniobiorca potwierdza, że w wyniku udostępnienia ww. jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 14. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku:

 1. gdy Zleceniobiorca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do czasu jej rozwiązania,

 2. gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy

 1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy w przypadkach określonych w powyższym pkt 14.

 2. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy. Przed rozwiązaniem Umowy Strona uprawniona wezwie Stronę naruszającą do usunięcia naruszeń Umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

 4. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 6. Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania Umowy w drodze negocjacji. W braku porozumienia w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia negocjacji spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

 

 1. Kryteria wyboru:

 

Lp.

kryterium

Maks. liczba punktów

Uwagi

1.

Cena brutto oferty (X1)

50

Cena brutto łacznie za 6 miesięcy

2.

Ocena uzyskana z rozmowy kwalifikacyjnej (X2)

50

 

 

Razem

100

 

 

Opis kryterium cena (X1) – 50 % = 50 punktów

Zleceniobiorca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max. 50 pkt (1% + 1 pkt.). Resta Wykonawców zgodnie z poniższym wzorem:

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród złożonych ofert

Cb – cena oferty rozpatrywanej

50 % - procentowe znaczenie kryterium ceny (przy czym 1 % = 1 pkt)

 

Opis kryterium ocena uzyskana z rozmowy kwalifikacyjnej (X2) – 50 % = 50 pkt.

Zleceniobiorca, który zgłosł gotowość wykonania przedmiotu postępowania, przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej, z której będzie mógł uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

Za ofertę najkoprzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, wyliczonych wedłóg wzoru:

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. uzupełniony formularz oferty cenowej (załacznik nr 1 do ogłoszenia);

 2. oświadczenie potwierdzające posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia związanego z obsługą zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych (pkt 5 formularza ofertowego);

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia stosownych dokumentów na potwierdzenie spełnienia tego warunku;

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia postępowania (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Zlecebiorcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert przez tego samego wykonawcę w tym postępowaniu jego oferty nie będą rozpatrywane.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej: drogą pocztową/ e-mailem, na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 12, 18 – 204 Kobylin Borzymy, e-mail: npn@npn.pl

 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizuycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie i ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119, s. 1) – dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w ofertach cenowych jest Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy, e-mail: monika.olszewska@npn.pl

 3. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy;

 5. dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie Instrukcją Kancelaryjną Narwiańskiego Parku Narodowego. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;

 6. każdej osobie, której dane są przetrzymywane przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

 3. w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

 1. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Termin złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć do dnia 30.12.2020 r. godz. 15:00.


 

Grzegorz Piekarski

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 

Zał.:

 1. Formularz oferty cenowej

 2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

 

        Odpowiedzi na pytania