Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie o przetargu  ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

 1. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego i okres dzierżawy:

Nieruchomości  położone na terenie NPN, w Obwodach Ochronnych: Kurowo i Łapy  na niepodzielnym obszarze zawartym w Tab.1 na okres 5 lat  od dnia podpisania umowy.  Lokalizacja wydzierżawianego obszaru i wzór umowy dzierżawy wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie NPN oraz  wzór umowy na stronie www.npn.pl

Tab. 1 Niepodzielny obszar wyznaczony do dzierżawy.
Oznaczenie obszaru Pow. działek wg ewidencji gruntów (ha) Lokalizacja obszaru
obwód ochronny/
obręb ewidencyjny
1 2 3
A 212.98 Kurowo - Łapy
Kruszewo , Izbiszcze  , Pańki, Kurowo Kol, Topilec, Zawady
Powierzchnia   ogółem  =212.98 ha
 1. Zainteresowanym osobom NPN udostępni następujące dane:
  1. szczegółowe zestawienie działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego obszaru z uwzględnieniem rodzaju użytku,
  2. mapę topograficzną z oznaczeniem obszaru przeznaczonego do dzierżawy,
  3. mapę ewidencyjną z oznaczeniem poszczególnych działek przeznaczonych do dzierżawy

Dane do wglądu i pobrania kserokopii w/w materiałów w siedzibie dyrekcji NPN.

 1. Opłaty związane z przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego określono w Tab. 2.
  Tab. 2 Opłaty związane z przedmiotem dzierżawy
  Oznaczenie obszaru Pow. działek wg ewidencji gruntów w ha

  Wadium

  w zł

  Opłata wywoławcza brutto za dany obszar (zł)* Zabezpieczenie umowy (zł)
  1 2 3 4 5
  A 212.98 10 000,00 108 000,00 Wysokość zostanie obliczona zgodnie z § 8 Umowy

* Opłata oznacza roczną stawkę czynszu dzierżawnego jaką licytujący zobowiązuje się płacić.
a) za dzierżawione grunty wyszczególnione w Załączniku nr 1 Dzierżawca opłaca czynsz dzierżawny począwszy od 2013 r.- do 31 marca danego roku na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wydzierżawiającego.

b) za każdy kolejny rozpoczęty rok dzierżawy – czynsz określony  będzie waloryzowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

c) o aktualnej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego, bez konieczności wprowadzania dodatkowego aneksu do umowy.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego Zał. Nr 1 do  niniejszego ogłoszenia, oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  2. podpisanie oświadczenia o spełnieniu  wymaganych warunków  Zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia ,oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  3. wniesienie wadium w określonym terminie i wysokości określonej w Tab. 2. , oraz przedłożenie dowodu wniesienia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
 2. Wadium:

Wadium należy wnieść  w pieniądzu . Wpłata przelewem  na rachunek bankowy albo w kasie NPN.

 1. wadium wnoszone    przelewem na rachunek  bankowy NPN :  Nr  rachunku – 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  BGK  O/ Białystok  do dnia  23-11-2012 r.  godz. 15.00
 2. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
 • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
 • uczestnik przetargu, który przed podpisaniem  umowy nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia umowy
 1. wadium wniesione  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał i podpisał umowę zalicza się na poczet zabezpieczenia umowy lub opłaty z tytułu   dzierżawy
 2. wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:
 • odstąpienia od przetargu
 • zamknięcia przetargu
 • unieważnienia przetargu
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 1. Przebieg ustnego przetargu nieograniczonego :
 • opłata wywoławcza za dany obszar określona jest w Tab. 2
 • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy tj. dla obszaru A wynosi 1 080,00 złotych
 • przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzeci wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny , dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 • wygrywa przetarg uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę za dany obszar
 • do  przetargu  danego obszaru mogą przystąpić tylko oferenci, którzy wnieśli wadium na dany obszar i spełnili wymogi określone w pkt. 4 ust  a i b
 1. Składanie dokumentów, o których mowa w pkt. 4:
 • termin: do dnia 27.11.2012 r., do godz. 11.00
 • miejsce: Kurowo , komisja przetargowa 
 • forma: Wypełnione i podpisane  zgłoszenie – Załącznik nr 1 do ogłoszenia ,  podpisane oświadczenie  Zał. nr 2 do ogłoszenia   oraz dowód wniesienia wadium – kopia, przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
 1. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego: 27.11.2012 r. godz. 11.00,  siedziba NPN, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.
 2. Unieważnienie przetargu:
  1. brak postąpienia powyżej wysokości  wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy
  2. w sytuacjach niezależnych od Narwiańskiego Parku Narodowego.
 3. Termin podpisania umów dzierżawy: w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
 4. Informacja  udzielana jest:
 • telefonicznie pod nr TEL./FAX (085) 7181417, (086) 4764811-12, faksem wyraźnie zaznaczyć „ dzierżawy "
 • mailem: npn@npn.pl w temacie wyraźnie zaznaczyć „dzierżawy”
 • bezpośrednio – po uzgodnieniu terminu spotkani

Załączniki: