Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

OGŁOSZENIE

 o przetargu  ustnym nieograniczonym

 na dzierżawę nieruchomości  będących we władaniu

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

 1. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego i okres dzierżawy:

Nieruchomości  położone na terenie NPN, w Obwodzie Ochronnym: Kurowo i Łapy na niepodzielnym obszarze zawartym w Tab.1 na okres 5 lat  od dnia podpisania umowy.

Projekt  umowy dzierżawy  dostępny jest w siedzibie NPN oraz  na stronie www.npn.pl.

 

Tab. 1 Niepodzielny obszar wyznaczony do dzierżawy.

Oznaczenie obszaru

Pow. działek

użytkowa

 (ha)

Lokalizacja obszaru

obwód ochronny

1

2

3

A

170,76

Kurowo, Łapy

Powierzchnia   ogółem  = 170,76 ha

 

 

 1. Zainteresowanym osobom NPN udostępni następujące dane:

Mapy numeryczne z oznaczeniem poszczególnych działek przeznaczonych do dzierżawy,

Dane do wglądu i pobrania kserokopii w/w materiałów w siedzibie dyrekcji NPN.

 

W dniu 15.04.2015 r. o godz. 1000, w siedzibie NPN odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli NPN z zainteresowanymi dzierżawą.

 

 1. Opłaty związane z przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego określono w Tab. 2.

 

Tab. 2 Opłaty związane z przedmiotem dzierżawy.

Oznaczenie obszaru

 

Pow. działek

ewidencyjna

( ha)

Wadium

w (zł)

Opłata wywoławcza brutto za dany obszar (zł)*

Zabezpieczenie umowy (zł)

1

2

3

4

5

A

 

170.76

10860,00

108511,15

Wysokość zostanie obliczona zgodnie z § 8 Umowy

 

* Opłata oznacza roczną stawkę czynszu dzierżawnego jaką licytujący zobowiązuje się płacić.

 

 1.  za dzierżawione grunty wyszczególnione w Załączniku nr 1 Dzierżawca opłaca czynsz dzierżawny za 2015 r.- do 31 marca 2016 r., za kolejne lata do 31 marca następnego roku  na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wydzierżawiającego.

b) za każdy kolejny rozpoczęty rok dzierżawy – wysokość czynszu  będzie waloryzowana o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

   c) o aktualnej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego, bez konieczności wprowadzania dodatkowego aneksu do umowy.

 

 1. Warunki  przystąpienia do przetargu:

 

a) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego Zał. Nr 1 do  niniejszego ogłoszenia, oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

b)   podpisanie oświadczenia o spełnieniu  wymaganych warunków  Zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia ,oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

c)  wniesienie wadium w określonym terminie i wysokości określonej w Tab. 2. , oraz przedłożenie dowodu wniesienia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

 1. Wadium:

Wadium należy wnieść  w pieniądzu .

Wpłata przelewem  na rachunek bankowy albo w kasie NPN - do dnia  20-04-2015 r. 

a) wadium wnoszone przelewem na rachunek  bankowy NPN :  Nr  rachunku – 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  BGK  O/ Białystok 

b) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu .

- uczestnik przetargu, który przed podpisaniem  umowy nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia umowy,

c) wadium wniesione  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał i podpisał umowę, na jego wniosek może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia umowy lub opłaty z tytułu   dzierżawy.

d) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu

-  zamknięcia przetargu

- unieważnienia przetargu

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Przebieg ustnego przetargu nieograniczonego :

- opłata wywoławcza za dany obszar określona jest w Tab. 2,

-  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy tj. dla obszaru A wynosi 1086,00 złotych. 

-  przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzecim

   wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.  

- uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny , dopóki mimo trzykrotnego

  wywołania nie ma dalszych postąpień.

- wygrywa przetarg uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę za dany obszar,

- do  przetargu  danego obszaru mogą przystąpić tylko oferenci, którzy wnieśli wadium na dany obszar i spełnili wymogi określone w pkt. 4 ust  a i b

 

 1. Składanie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
  1. termin: do dnia 21.04.2015 r., do godz. 1245
  2. miejsce: Kurowo , komisja przetargowa  
  3. forma: Wypełnione i podpisane  zgłoszenie – Załącznik nr 1 do ogłoszenia ,  podpisane oświadczenie  Zał. nr 2 do ogłoszenia   oraz dowód wniesienia wadium – kopia, przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 1. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego  :

      21.04.2015 r. godz. 1300,  siedziba NPN, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.

 

 1. Unieważnienie przetargu:
  1. brak postąpienia powyżej wysokości  wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy
  2. w sytuacjach niezależnych od Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

 1. Termin podpisania umowy dzierżawy: w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Informacja  udzielana jest:

- telefonicznie pod nr TEL./FAX (085) 7181417, (086) 4764811-12, faksem wyraźnie 

  zaznaczyć „ dzierżawy "

- mailem: npn@npn.pl w temacie wyraźnie zaznaczyć „dzierżawy”

-  bezpośrednio – w  w/w  terminie

Projekt umowy (doc)

Załącznik_nr_2__do_ogloszenia (doc)

Załącznik_nr_1_do_projektu umowy (docx)

Załącznik_nr_1_do_ogloszenia (doc)

 

 

Kurowo. 08-04-2015 r.

                            Dyrektor

 Narwiańskiego Parku Narodowego

                      Ryszard  Modzelewski