Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę nieruchomości pozostających we władaniu

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 1. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego i okres dzierżawy:

Nieruchomości położone na terenie NPN, w Obwodzie Ochronnym: Kurowo i Łapy na niepodzielnym obszarze zawartym w Tab.1 na okres 5 lat od dnia podpisania umowy. Wzór umowy dzierżawy wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie NPN oraz na stronie www.npn.pl.

 

Tab. 1 Niepodzielny obszar wyznaczony do dzierżawy.
Oznaczenie obszaru

Pow. ewidencyjna

działek

(ha)

Lokalizacja obszaru

obwód ochronny

1

2

3

 

A

 

 

 

79,54

 

Kurowo, Łapy

Powierzchnia ogółem = 79,54 ha

 

 

 1. Zainteresowanym osobom NPN udostępni następujące dane:

 1. szczegółowe zestawienie działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego obszaru

 2. mapę topograficzną z oznaczeniem obszaru przeznaczonego do dzierżawy,

 

Dane do wglądu i pobrania kserokopii w/w materiałów w siedzibie dyrekcji NPN.

 

 1. Opłaty związane z przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego określono w Tab. 2.

 

Tab. 2 Opłaty związane z przedmiotem dzierżawy.


Oznaczenie obszaru

 

Pow. działek

ewidencyjna

( ha)

Wadium

w (zł)

Opłata wywoławcza brutto za dany obszar (zł)*

Zabezpieczenie umowy (zł)

1

2

3

4

5

A

 

79,54

5200,00

51214,22

Wysokość zostanie obliczona zgodnie z § 8 Umowy

 

* Opłata oznacza roczną stawkę czynszu dzierżawnego jaką licytujący zobowiązuje się płacić.

 

 1. za dzierżawione grunty wyszczególnione w Załączniku nr 1 do umowy Dzierżawca opłaca czynsz dzierżawny za 2017 r.- do 31 marca 2018 r., za kolejne lata do 31 marca następnego roku na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wydzierżawiającego.

b) za każdy kolejny rozpoczęty rok dzierżawy – wysokość czynszu będzie waloryzowana o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

c) o aktualnej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego, bez konieczności wprowadzania dodatkowego aneksu do umowy.

 

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:

 

a) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego Zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

b) podpisanie oświadczenia o spełnieniu wymaganych warunków Zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia ,oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

c) wniesienie wadium w określonym terminie i wysokości określonej w Tab. 2. , oraz przedłożenie dowodu wniesienia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

 1. Wadium:

Wadium należy wnieść w pieniądzu .

Wpłata przelewem na rachunek bankowy albo w kasie NPN - do dnia 24-05-2017 r.

a) wadium wnoszone przelewem na rachunek bankowy NPN : Nr rachunku – 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008 BGK O/ Białystok

b) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu .

- uczestnik przetargu, który przed podpisaniem umowy nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia umowy,

c) wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał i podpisał umowę, na jego wniosek może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia umowy lub opłaty z tytułu dzierżawy.

d) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu

- zamknięcia przetargu

- unieważnienia przetargu

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Przebieg ustnego przetargu nieograniczonego :

- opłata wywoławcza za dany obszar określona jest w Tab. 2,

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy tj. dla obszaru A wynosi 520,00 złotych.

- przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzecim

wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

- uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny , dopóki mimo trzykrotnego

wywołania nie ma dalszych postąpień.

- wygrywa przetarg uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę za dany obszar,

- do przetargu danego obszaru mogą przystąpić tylko oferenci, którzy wnieśli wadium na dany obszar i spełnili wymogi określone w pkt. 4 ust a i b

 

 1. Składanie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.

  1. termin: do dnia 26.05.201 r., do godz. 1000

  2. miejsce: Kurowo 10 , sekretariat

  3. forma: Wypełnione i podpisane zgłoszenie – Załącznik nr 1 do ogłoszenia , podpisane oświadczenie Zał. nr 2 do ogłoszenia oraz dowód wniesienia wadium – kopia, przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 1. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego :

26.05.2017 r. godz.1030 siedziba NPN, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.

 

 1. Unieważnienie przetargu:

  1. brak postąpienia powyżej wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy

  2. w sytuacjach niezależnych od Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

 1. Termin podpisania umowy dzierżawy: w ciągu 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 2. Informacja udzielana jest:

- telefonicznie pod nr TEL./FAX (085) 7181417, (086) 4764811-12, faksem wyraźnie

zaznaczyć „ dzierżawy "

- mailem: npn@npn.pl w temacie wyraźnie zaznaczyć „dzierżawy”,

- bezpośrednio – po uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Kurowo. 16-05-2017r.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

Projekt umowy - doc

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - doc

Załącznik nr 1 do projektu - doc

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - doc

Załącznik nr 2 do umowy - doc

Załącznik nr 3 do umowy - doc