Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM. NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KAJAKÓW

Kurowo 12-12-2018 r.

NPN – 23/1/669/2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM.
NA  SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KAJAKÓW

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu komputerowego i kajaków na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 729)

  1. Nazwa jednostki organizującej przetarg:

 

Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy

Numer telefonu : 85 718-14-17

 

  1. Przedmiot przetargu:


Przedmiotem przetargu jest:

 

 

Nazwa przedmiotu aukcji

ilość

Nr ewidencyjny

Cena jednostkowa

wywoławcza

Wadium jednostkowe

1.

Notebook z oprogramowaniem

1

491/4/110

50 zł.

5 zł.

2.

Notebook SONY VAIO

2

59

70 zł.

7 zł.

3.

Kajaki

4

70

50 zł.

5 zł.

 

 

  1. Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu :

W/w sprzęt  można oglądać na terenie dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego  Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 00  do 1400  po uprzednim uzgodnieniu tel: 85 7181417

  1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1 ) Oferty należy składać w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego , Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy do dnia 28.12.2018 r. do godziny 930

2 ) Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3 ) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

 

 

 

  1.   Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10 w Sali konferencyjnej, dnia 28.12.2018 r. o godz. 1000 .

  1. Wadium:

1 ) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu przetargu.

2 ) Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3 ) Wadium należy wpłacić w terminie do 28.12.2018 r. do godziny 930 w kasie Narwiańskiego Parku Narodowego.

4 ) Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5 ) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

6 ) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

 

  1. Tryb złożenia oferty:

 

1 ) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2 ) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego.

3 ) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4 ) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a ) imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;

b ) oferowaną cenę i warunki zapłaty;

c ) oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że  ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d ) dowód wpłaty wadium;

e ) termin związania ofertą;

5 ) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6 ) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w części 4 pkt. 1ogłoszenia o przetargu. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Oferenta , zaadresowana na adres Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy oraz opisana w następujący sposób.

„ OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KAJAKÓW "

z dopiskiem : nie otwierać przed dniem 28.12.2018r. przed godziną 1000

7 ) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

8 ) Oferent może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z postepowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY .

9 ) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

  1. Przebieg przetargu:

 

1 ) Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa: 

a )  stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

b ) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie , miejscu i formie;

c ) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

2 ) Komisja przetargowa odrzuca ofertę , jeżeli :

a ) została złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b ) nie zawiera danych i dokumentów , o których mowa w części 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne , nieczytelne lub budzą inną wątpliwość , zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3 ) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4 ) Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

5 ) Komisja wybiera oferenta , który zaoferował najwyższą cenę.

6 ) W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

7 ) W przypadku aukcji , o której mowa w pkt. 6, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

8 ) Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół.

9 ) Protokół , o którym mowa w pkt. 8 podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

  1. Ograniczenie uczestnictwa w przetargu:

 

1 ) Majątku ruchomego nie mogą nabywać:

a ) kierownik jednostki;

b ) główny księgowy jednostki organizacyjnej;

c )osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;

d ) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;

e ) osoby pozostające z osobami , o których mowa w ppkt. , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób , o których mowa w ppkt. a-d.   

 

  1. Dodatkowe informacje:

1 ) Osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży  sprzętu komputerowego i kajaków Pan Bazyli Piliczuk , numer telefonu kontaktowego 518932444 .

2 ) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

3 ) Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

4 ) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5 ) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia;.

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik  nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM.
NA  SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KAJAKÓW

           

 

 

                                                                           Zatwierdził: 


                                                                        Dyrektor  Narwiańskiego Parku Narodowego

                                                                             Ryszard Modzelewski