Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o przetargu na zbior i sprzedaz trawy

Kurowo. 07-04- 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

O  PRZETARGU PISEMNYM  NIEOGRANICZONYM  NA  ZBIOR  I  SPRZEDAŻ

TRAWY  Z NIERUCHOMOŚCI    POZOSTAJĄCYCH  WE  WŁADANIU

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Na podstawie art. 10 h  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 14.01.2020 r. poz. 55, załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 r., poz. 55) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r.  w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe, a także  Zarządzenia  Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 roku  w sprawie zadań ochronnych dla NPN (Dz. Urz. MK . z 14 stycznia 2020 r. )

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10 , 18-204 Kobylin Borzymy, ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na zbiór i sprzedaż trawy z nieruchomości  pozostających  we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

I . PRZEDMIOT  PRZETARGU

 

    Przedmiotem przetargu  jest zbiór i sprzedaż trawy  w  sezonach  letnich lat  2020 – 2022  i     

    dotyczy nieruchomości bez obciążeń:

    Nieruchomości położone są na terenie gm. Kobylin Borzymy , w obrębie ewidencyjnym

    Kurowo  , na działkach o numerach  4/3  i  3/1  o  powierzchni  użytkowej   7,55 ha.

 

II.   CENA  WYWOŁAWCZA  I  WADIUM

 

   Cena wywoławcza netto za zbiór i sprzedaż  trawy wynosi   358,00 zł/ ha =

   2702,90 zł  za 7,55 ha

   Wadium 10 % ceny wywoławczej za 7,55ha  =  270,29 zł

   1..Wadium należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed przetargiem,  tj. do dnia

   17. 04.2020 r. do godziny 1500    Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty,

   2. Formy płatności wadium: Przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego w  

   Banku Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku  nr 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008   

   W tytule przelewu należy wpisać : wadium – przetarg na zbiór i sprzedaż  trawy w sezonach

   letnich  2020 –  2022

   Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

 

 

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia :

 • odstąpienia od przetargu ,
 • zamknięcia przetargu,
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet opłaty w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy.

 

 III.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

 

1. Pisemna oferta powinna zawierać:

          a. imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę oferenta;

          b. numer identyfikacji podatkowej , jeżeli oferent jest przedsiębiorcą ;

          c. datę sporządzenia oferty;

          d. oświadczenie oferenta , które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu,

           obejmujące między innymi oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

           i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ;

;         e. dowód wpłaty wadium;

   2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie

        gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym , wymaganiami ustawowymi oraz przepisami

        prawa;

   3. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta ,to należy

       dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.

   4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać  ofertę.

        Zmiany powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie ofert tj. w odpowiednio

        oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z postępowania  

        następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z    

        dopiskiem  WYCOFANIE OFERTY.

    5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wzór oferty

       stanowi załącznik nr. 2 do ogłoszenia o przetargu.

 

IV.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  / ROZPOCZĘCIE PRZETARGU /

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej

       w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej  Narwiańskiego Parku Narodowego Kurowo 12 ,

       18-204   Kobylin Borzymy w  sekretariacie do dnia  17.04.2020 r wyłącznie do godz. 1500 w

       zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ OFERTA NA ZBIÓR I SPRZEDAŻ TRAWY NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO " Nie otwierać przed dniem 21.04.2020 r. przed godz. 1000

       Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 21.04.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie

       Narwiańskiego Parku Narodowego Kurowo 10 , 18- 204 Kobylin Borzymy w Sali    

       Konferencyjnej .

 

  V . KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 

          Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu  kierować się będzie

          następującym kryterium :

          Ceny netto – 100 %

          Oferta z najwyższą ceną   netto w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy

         uzyska maksymalnie 100 pkt. Pozostałe  oferty/a  uzyska/ją   0 pkt . 

 

  VI. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA

 

Do przetargu  nie mogą przystąpić podmioty, które na dzień złożenia oferty

posiadają przeterminowane należności finansowe wobec Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1.Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny .

2. Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści

niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.

4.  Informacji dotyczących przetargu udziela od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-15:00

Bazyli Piliczuk – w zakresie określenia przedmiotu przetargu ,merytorycznym dotyczącym zabiegów ochronnych oraz w zakresie procedury przetargu , tel. 518 932 444.

 

VII. POSTĘPOWANIE PRZY OCENIE OFERT

 

1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania

przetargowego , jeżeli:

 1. nie odpowiada ona warunkom przetargu;
 2. została złożona po wyznaczonym terminie;
 3. nie zawiera danych , o których mowa w rozdziale III  ust.1 ppkt. od a do c  lub dane są niekompletne ;
 4. do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium ;
 5. do oferty nie dołączono oświadczenia ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń 
 6. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej treści ;
 7. została złożona przez nieuprawnionego oferenta , o którym mowa rozdział III ust. 2

ogłoszenia o przetargu;

2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg

w formie licytacji miedzy oferentami , którzy złożyli te oferty.

3.Komisja przetargowa zawiadamia oferentów , o których mowa w ust.2 , o terminie licytacji

oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

4.W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia wysokości opłaty netto

powyżej podanej najwyższej kwoty opłaty netto, zamieszczonej w równorzędnych ofertach , dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień .

5.Przetarg  uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu.

6. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, jeden dla dyrektora Parku , a jeden dla uczestnika przetargu , który wygrał

przetarg .

7.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji

przetargowej oraz uczestnik przetargu , który wygrał przetarg.

8.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy

9.Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty,

o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia

 

            IX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

1.Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku

przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego. W przypadku złożenia skargi , Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane z rozporządzeniem nieruchomością .

2.W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z

przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Narwiańskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

3.Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego  jest obowiązany zawiadomić

 uczestnika przetargu , który wygrał przetarg  ,o miejscu i terminie zawarcia umowy

najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia   rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni o dnia  doręczenia zawiadomienia.

4.Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 3 , Dyrektor NPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

 

Zatwierdził :

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  oświadczenie oferenta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy – wzór       

Załącznik nr 3 -  projekt umowy dzierżawy