Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów.

Kurowo.  06 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCYCH  WE  WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO

PARKU NARODOWEGO
 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10 , 18-204 Kobylin Borzymy, ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 ze zm. ), ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym   ( Dz. U.  z 2018r. poz. 1182 ) , rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe ( Dz. U. z 2012 r. poz.868) .

 

I . PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, stanowiące kompleksy określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, będące we władaniu  ( z tytułu prawa własności lub użytkowania wieczystego)  Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu

przetargu znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

II. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

      Oznaczenie nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

 

III. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

 

Oznaczenie powierzchni nieruchomości , wchodzących w skład poszczególnych kompleksów, zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

IV. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa załącznik nr 2 do

ogłoszenia o przetargu .

 

V. TERMIN DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI (OKRES TRWANIA UMOWY)

 

      Okres trwania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmuje okres

      od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

 

 1. Kwotę wywoławczą czynszu dzierżawnego netto dla każdego z 6 kompleksów określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego  netto w pierwszym roku kalendarzowym  obowiązywania umowy będzie wynikała z oferty wyłonionej w przetargu. Za każdy kolejny rozpoczęty rok kalendarzowy dzierżawy-  wg stawki z roku poprzedniego wysokość czynszu będzie naliczana wg stawki z roku poprzedniego zaktualizowanej zgodnie ze wskaźnikiem opublikowanym Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok  poprzedni .

              W przypadku gdy ww. wskaźnik jest ujemny czynsz nie ulega zmianie.

 1.  Zasady aktualizacji opłat określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu – projekt

              umowy.

 

VII. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

 

      Zasady aktualizacji ,terminy i sposób wnoszenia opłat określa załącznik nr 3 do ogłoszenia      

      o przetargu – projekt umowy  

 

VIII. TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI

 

W terenie można zapoznać się z lokalizacją i stanem gruntów w obecności oddelegowanego pracownika Parku, jeżeli warunki terenowe i pogodowe( chodzi przede wszystkim o możliwości dojazdu i przemieszczania się po terenie oględzin ) na to pozwolą.  Spotkanie należy uzgodnić kontaktując  się uprzednio telefonicznie z właściwym terytorialnie konserwatorem obwodu  ochronnego .

Oględzin można dokonać w godz. 800 – 1500  w terminach :

 • Dla kompleksu nr  1 , 2 i 3 - od dnia  10.03.2020 r. do dnia 12.03.2020 r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Kurowo – Panem Bazylim Piliczukiem tel. 518 932 444
 • Dla kompleksu nr  4,5 i 6 - od dnia .10.03.2020 r. do dnia 12.03.2020 r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Łapy – Panem Tadeuszem Gregorczukiem  tel. 509 403 143

IX.   WADIUM

 

      1. Wysokość wadium dla każdego z kompleksów będącego przedmiotem przetargu

          określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

      2.Wadium dla każdego z wybranych kompleksów należy wnieść w terminie nie

późniejszym niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 20.03.2020 r. do godziny 1500

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.,

      3. Formy płatności wadium:

Przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego w Banku                     Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku  nr 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  w tytule przelewu należy wpisać : wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w NPN oraz numer/y  kompleksu/ów, których to wadium dotyczy, terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

 

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia :
 • odstąpienia od przetargu ,
 • zamknięcia przetargu,
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu.

 

X.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

 

1. Pisemna oferta powinna zawierać:

          a. imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę oferenta;

          b. numer identyfikacji podatkowej , jeżeli oferent jest przedsiębiorcą ;

          c. datę sporządzenia oferty;

          d. oświadczenie oferenta , które stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu,

          obejmujące między innymi oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

           i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ;

          e. numer lub numery kompleksów , na które jest składana oferta oraz oferowaną

           wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym  obowiązywania   

           umowy za dany kompleks;

           f. dowód wpłaty wadium;

           g. proponowany sposób realizowania dodatkowych warunków przetargu tj. opis sposobu

           zagospodarowania pozyskanej biomasy;

           h.    kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem , o których mowa

            w kryteria oceny i wyboru oferty.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie

     gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym , wymaganiami ustawowymi oraz przepisami

     prawa;

3. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta ,to należy

    dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.

4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać  ofertę.

    Zmiany powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie ofert tj. w odpowiednio

    oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z postępowania następuje

    poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem

    WYCOFANIE OFERTY.

5.Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wzór oferty

   stanowi załącznik nr. 5 do ogłoszenia o przetargu.

 

XI. DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

 

Organizator przetargu wymaga , aby oferent opisał w ofercie (załącznik nr 4   do ogłoszenia

o przetargu ) sposób zagospodarowania pozyskanej biomasy ( czyli sposób zagospodarowania    biomasy po jej skoszeniu i zebraniu ) Proponowany przez oferenta sposób zagospodarowania biomasy po jej skoszeniu i zebraniu nie może negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.

Organizator przetargu nie dopuszcza niżej opisanych sposobów zagospodarowania

biomasy;

 • spalenie inaczej niż w przygotowanych do tego celu specjalnych instalacjach;
 • zatopienie w ciekach wodnych , rowach;
 • składowania pozyskanej biomasy w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego ,

       bez uzgodnienia z Dyrektorem Narwiańskiego Parku Narodowego

 • rozdrobienia lub pozostawienia biomasy na dzierżawionej powierzchni .

Na etapie realizacji umowy dzierżawy, Organizator przetargu może żądać od

Dzierżawcy oświadczenia o sposobie zagospodarowania pozyskanej biomasy .

Organizator przetargu ma prawo żądać  od Dzierżawcy dokumentów

potwierdzających sposób zagospodarowania biomasy wykazany w oświadczeniu.

 

XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

       ( ROZPOCZĘCIE PRZETARGU )

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej , jedną na wybrany kompleks lub na

     wybrane kompleksy ( tj. w jednej kopercie oferta na kilka kompleksów )

    wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia do przetargu , w siedzibie Narwiańskiego 

    Parku Narodowego Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy w sekretariacie do dnia

    20.03.2020 r wyłącznie do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO  

   PARKU NARODOWEGO " Nie otwierać przed dniem 24.03.2020 r. przed godz. 1000

 1. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 24.03.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego Kurowo 10 , 18- 204 Kobylin Borzymy w

Sali Konferencyjnej .

 1. Każdy z oferentów jest związany złożoną  ofertą przez okres 90 dni od dnia rozpoczęcia

przetargu , jednakże okres związania ofertą przedłuża się o okres rozpoznania skargi złożonej przez uczestnika przetargu o której mowa w rozdziale XVII ust.1 niniejszego ogłoszenia  i/lub okres uzyskania zgody ministra właściwego ds. środowiska o której mowa w rozdziale  XV ust.3 niniejszego ogłoszenia.

 

  XIII . KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 

          Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu  kierować się będzie

          następującym kryterium :

          Kwota czynszu netto – 100 %

          Oferta z najwyższą kwotą  czynszu dzierżawnego netto za dany kompleks w pierwszym roku

          kalendarzowym obowiązywania umowy dzierżawy uzyska maksymalnie 100 pkt. Pozostałe

           oferty/a  uzyska/ją   0 pkt . 

 

  XIV. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA

 

Do przetargu  nie mogą przystąpić podmioty, które na dzień złożenia oferty

posiadają przeterminowane należności finansowe wobec Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

 XV. DODATKOWE INFORMACJE

 

1.Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny .

2. Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści

niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.

3.W przypadku , gdy wyłoniona w drodze niniejszego przetargu wartość czynszu

z tytułu umowy dzierżawy  za cały czas obowiązywania umowy przekraczać będzie

200 000,00  zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych )  umowa zostanie zawarta w

przypadku  uzyskania zgody, o której mowa  w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16  grudnia  2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz.1188).

 

4.  Informacji dotyczących przetargu udziela od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-15:00

Bazyli Piliczuk – w zakresie określenia przedmiotu przetargu ,merytorycznym dotyczącym zabiegów ochronnych oraz w zakresie procedury przetargu , tel. 518 932 444.

 

XVI. POSTĘPOWANIE PRZY OCENIE OFERT

 

1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania

przetargowego , jeżeli:

 1. nie odpowiada ona warunkom przetargu;
 2. została złożona po wyznaczonym terminie;
 3. nie zawiera danych , o których mowa w rozdziale X ust.1 ppkt. od a do e  lub dane są niekompletne ;
 4. do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium ;
 5. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej treści ;
 6. została złożona przez nieuprawnionego oferenta , o którym mowa rozdział X ust. 2

ogłoszenia o przetargu;

 1. oferent nie zaproponował sposobu zagospodarowania biomasy lub zaproponowany

sposób zagospodarowania jest niedopuszczalny przez Organizatora przetargu.

2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg

w formie licytacji miedzy oferentami , którzy złożyli te oferty.

3.Komisja przetargowa zawiadamia oferentów , o których mowa w ust.2 , o terminie licytacji

oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

4.W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu dzierżawnego netto

powyżej podanej najwyższej kwoty czynszu netto, zamieszczonej w równorzędnych ofertach , dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień .

5.Przetarg dla każdego z 6 kompleksów uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu

z przeprowadzonego przetargu.

6. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących

Egzemplarzach, jeden dla dyrektora Parku , a jeden dla uczestnika przetargu , który wygrał

przetarg .

7.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji

przetargowej oraz uczestnik przetargu , który wygrał przetarg.

8.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy dotyczącej

Rozporządzenia nieruchomością.

9.Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty,

o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia

 

            XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszeni wyniku

przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego. W przypadku złożenia skargi , Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane z rozporządzeniem nieruchomością .

 1. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z

przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Narwiańskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

 1. Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego  jest obowiązany zawiadomić uczestnika przetargu , który wygrał przetarg  ,o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomością najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2018 r. poz.1182                   ) Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 3 , Dyrektor NPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

 

 

 

 

Zatwierdził :

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

 

 

Załączniki:

                     

Załącznik nr 1  – wykaz nieruchomości oraz opis przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2 – wysokość wywoławczej kwoty czynszu netto oraz wysokość wadium

Załącznik nr 2 -  do umowy - protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 3 -  projekt umowy dzierżawy

Załącznik nr 3 - do ogłoszenia, Projektumowy dzierżawy.

Załącznik nr 4 -  oświadczenie oferenta

Załącznik nr 5 – formularz ofertowy – wzór