Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RATRAKÓW ADAPTOWANYCH DO KOSZENIA BAGIEN


Kurowo.  09-06-2020 r.


 


NPN – OOK - 41 - 4 /2020


 


 

OGŁOSZENIE  O  PISEMNYM   PRZETARGU   PUBLICZNYM  NA  SPRZEDAŻ  RATRAKÓW  ADAPTOWANYCH  DO  KOSZENIA  BAGIEN


 


Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10, 18-204 Kobylin Borzymy ogłasza pisemny  przetarg publiczny na sprzedaż ratraków szt. 4 adaptowanych do koszenia bagien będących własnością  Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 ze zm. ) oraz Zarządzenia nr 17/2020 Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego


z dnia 01.06.2020 r. w sprawie sposobu i trybu sprzedaży składników rzeczowych składników majątku ruchomego w Narwiańskim Parku Narodowym


 

Nazwa jednostki organizującej przetarg:

 

Narwiański Park Narodowy , Kurowo 12 , 18-204 Kobylin Borzymy

Numer telefonu : 663 103 109 , e-mail:  npn@npn.pl

 


I.                  Przedmiot przetargu:


Przedmiotem przetargu są  ratraki szt. 4  adaptowane do koszenia  bagien

 
L.p.Nazwa składnika ruchomegoRok budowyNumer inwentarzowy NPNCena wywoławcza netto  Wadium


  1234561.Ratrak adaptowany do koszenia bagien


NR 1011011 ST00062009VII-746/7/801214 690,0021 469,002.Ratrak adaptowany do koszenia bagien


NR 12040ST00042009VII-746/7/802214 690,0021 469,003.Ratrak adaptowany do koszenia bagien


PB280 DW NR 119952009VII-746/7/803183 666,0018 366,604.Ratrak adaptowany do koszenia bagien


PB26O D NR 10113292009VII-746/7/804138 971,0013 897,10

 

 


II.               Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu :


W/w  ratraki   można oglądać na terenie Dworu  Narwiańskiego Parku Narodowego  Kurowo 10,


18-204 Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 00  do 1400  w obecności Pani  Izabeli Janucik  telefon: 663 103 109  


III.            Miejsce oraz termin składania ofert:


1           Oferty należy składać w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego , Kurowo 12 , 18-204 Kobylin Borzymy do 24-06-2020 r. do godziny 1000


2          Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


3         Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

 


IV.              Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:


Przetarg odbędzie się  w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 12 , w Sali edukacyjnej na parterze dnia 24-06-2020 r. o godz. 1030 .


V.                    Wadium:


1.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu przetargu.


            Wadium należy wpłacić w terminie do 24-06-2020 r. do godziny 930   przelewem na rachunek


            bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku , numer konta 82 1130 1059 0017


            3397 3920 0008  z dopiskiem  „ Wadium na sprzedaż ratraków  oraz numer/ry liczby/b


            porządkowej/ych  z tabeli w części I  przedmiotu przetargu, których to wadium dotyczy,


            terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.


2.        Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.


3.        Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.


4.        Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

 


VI.             Tryb złożenia oferty:

 


1.        Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.


2.        Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego.


3.        Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


4.        Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:


a)        imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;


b)       oferowaną cenę i warunki zapłaty;


c)       oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że  ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;


d)      dowód wpłaty wadium;


5.        Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.


6.        Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w części III  pkt.1 ogłoszenia o przetargu. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Oferenta , zaadresowana na adres Narwiański Park Narodowy , Kurowo 12 , 18-204 Kobylin Borzymy oraz opisana w następujący sposób.

             „ OFERTA NA ZAKUP RATRAKÓW ” z dopiskiem : nie otwierać przed dniem

              24-06-020 r. przed godziną 1030


7.        Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.


8.        Oferent może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z postepowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY .


9.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 


VII.         Przebieg przetargu:

 


1.        Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa: 


a)         stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;


b)       ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie , miejscu i formie;


c)       otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.


2.        Komisja przetargowa odrzuca ofertę , jeżeli :


a)        została złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;


b)       nie zawiera danych i dokumentów , o których mowa w części VI  niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne , nieczytelne lub budzą inną wątpliwość , zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


3.        O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


4.        Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.


5.        Komisja wybiera oferenta , który zaoferował najwyższą cenę.


6.        W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji  między tymi oferentami.


7.        W przypadku licytacji , o której mowa w pkt. 6, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji.


8.       Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół.


9.        Protokół , o którym mowa w pkt 8 podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

 


VIII.     Ograniczenie uczestnictwa w przetargu:

 


1.        Majątku ruchomego nie mogą nabywać:


a)        kierownik jednostki;


b)       główny księgowy jednostki organizacyjnej;


c)        osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;


d)       osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;


e)        osoby pozostające z osobami , o których mowa w w/w  ppkt. , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób , o których mowa w ppkt. a-d.   

 

 

 

 


IX.              Dodatkowe informacje:

 


1.        Osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży ratraków Bazyli Piliczuk , numer telefonu kontaktowego 518 932 444 .


2.        Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.


3.        Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.


4.       Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


5.        Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 

Zatwierdził:
                                                            Dyrektor  NPN

Ryszard Modzelewski

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik  nr 2 Projekt umowy