Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM IV PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RATRAKÓW ADAPTOWANYCH DO KOSZENIA BAGIEN

Kurowo.  30-07-2020 r.

NPN – OOK - 41 - 4 /2020

OGŁOSZENIE  O   PISEMNYM  IV  PRZETARGU   PUBLICZNYM  NA  SPRZEDAŻ  RATRAKÓW  ADAPTOWANYCH  DO  KOSZENIA  BAGIEN

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10, 18-204 Kobylin Borzymy ogłasza pisemny  przetarg publiczny na sprzedaż ratraków szt. 4 adaptowanych do koszenia bagien będących własnością  Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 ze zm. ) oraz Zarządzenia nr 17/2020 Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego

z dnia 01.06.2020 r. w sprawie sposobu i trybu sprzedaży składników rzeczowych składników majątku ruchomego w Narwiańskim Parku Narodowym

 

Nazwa jednostki organizującej przetarg:

 

Narwiański Park Narodowy , Kurowo 12 , 18-204 Kobylin Borzymy

Numer telefonu : 663 103 109 , e-mail:  npn@npn.pl

 

 1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu są  ratraki szt. 4  adaptowane do koszenia  bagien

 

L.p.

Nazwa składnika ruchomego

Rok budowy

Numer inwentarzowy NPN

Cena wywoławcza netto  zł

Wadium

  zł

1

2

3

4

5

6

1.

Ratrak adaptowany do koszenia bagien

NR 1011011 ST0006

2009

VII-746/7/801

107 345,00

10 734,50

2.

Ratrak adaptowany do koszenia bagien

NR 12040ST0004

2009

VII-746/7/802

107 345,00

10 734,50

3.

Ratrak adaptowany do koszenia bagien

PB280 DW NR 11995

2009

VII-746/7/803

91 833,00

9 183,30

4.

Ratrak adaptowany do koszenia bagien

PB26O D NR 1011329

2009

VII-746/7/804

69 485,50

6 948,55

 1. Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu :

 

W/w  ratraki   można oglądać na terenie Dworu  Narwiańskiego Parku Narodowego  Kurowo 10,

18-204 Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 00  do 1400  w obecności Pani  Izabeli Janucik  telefon: 663 103 109  

 1.  Miejsce oraz termin składania ofert:
 1.  Oferty należy składać w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego , Kurowo 12 , 18-204 Kobylin Borzymy do 18-08-2020 r. do godziny 1000
 2.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

 

 1.   Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się  w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 12 , w Sali edukacyjnej na parterze dnia 18-08-2020 r. o godz. 1030 .

 1.     Wadium:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu przetargu.

            Wadium należy wpłacić w terminie do 18-08-2020 r. do godziny 930   przelewem na rachunek

            bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku , numer konta 82 1130 1059 0017

            3397 3920 0008  z dopiskiem  „ Wadium na sprzedaż ratraków  oraz numer/ry liczby/b

            porządkowej/ych  z tabeli w części I  przedmiotu przetargu, których to wadium dotyczy,

            terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

 1.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3.  Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 1.  Tryb złożenia oferty:
 1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2.  Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego.
 3.  Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 4.  Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
 1.   imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;
 2.  oferowaną cenę i warunki zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że  ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. dowód wpłaty wadium;
 1.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 2.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w części III  pkt.1 ogłoszenia o przetargu. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Oferenta , zaadresowana na adres Narwiański Park Narodowy , Kurowo 12 , 18-204 Kobylin Borzymy oraz opisana w następujący sposób.

             „ OFERTA NA ZAKUP RATRAKÓW ” z dopiskiem : nie otwierać przed dniem

              18-08-2020 r. przed godziną 1030

 1.  Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
 2.  Oferent może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z postepowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY .
 3.  Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 1.  Przebieg przetargu:
 1.  Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa: 
 1.   stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;
 2.  ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie , miejscu i formie;
 3. otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 1.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę , jeżeli :
 1.  została złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2.  nie zawiera danych i dokumentów , o których mowa w części VI  niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne , nieczytelne lub budzą inną wątpliwość , zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1.  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 2.  Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.
 3.  Komisja wybiera oferenta , który zaoferował najwyższą cenę.
 4.  W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji  między tymi oferentami.
 5.  W przypadku licytacji , o której mowa w pkt. 6, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji.
 6. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół.
 7.  Protokół , o którym mowa w pkt 8 podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.
 1. Ograniczenie uczestnictwa w przetargu:
 1.  Majątku ruchomego nie mogą nabywać:
 1.  kierownik jednostki;
 2.  główny księgowy jednostki organizacyjnej;
 3.  osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;
 4.  osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;
 5.  osoby pozostające z osobami , o których mowa w w/w  ppkt. , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób , o których mowa w ppkt. a-d.   
 1.   Dodatkowe informacje:
 1.  Osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży ratraków Bazyli Piliczuk , numer telefonu kontaktowego 518 932 444 .
 2.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 3.  Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Zatwierdził:
                                                            Dyrektor  NPN

Ryszard Modzelewski

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik  nr 2 Projekt umowy