Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W FORMIE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Kurowo. 15.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O  DRUGIM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM  W  FORMIE  LICYTACJI  PUBLICZNEJ  NA DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCYCH  WE  WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO
 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10 , 18-204 Kobylin Borzymy, ogłasza  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 2134 ze zm. ), ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259 ), rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe ( Dz. U. z 2012 r. poz.868) .

 

     I.PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, będące we władaniu                             Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu

przetargu znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

  II. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

        Oznaczenie nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

 

  III. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

  Oznaczenie powierzchni nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o

  przetargu.

 

   IV. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa załącznik nr 2 do     

  ogłoszenia o przetargu .

 

  V. TERMIN DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI (okres trwania umowy)

 Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31 marca 2024 r.

 

 

 

  VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

 1. Kwotę wywoławczą czynszu netto dla każdego z kompleksów określa załącznik nr 2

do ogłoszenia o przetargu.

 1. Wysokość czynszu netto w pierwszym roku obowiązywania umowy będzie wynikała z oferty wyłonionej w przetargu. Za każdy kolejny rozpoczęty rok dzierżawy z wyjątkiem ostatniego roku, wysokość czynszu będzie naliczana wg stawki z roku poprzedniego zaktualizowanej zgodnie z wskaźnikiem opublikowanym Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok  poprzedni .

        W przypadku gdy ww. wskaźnik jest ujemny czynsz nie ulega zmianie.

        Za ostatni rok dzierżawy czynszu nie nalicza się.

        3.Zasady aktualizacji opłat określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu – projekt

        umowy.

 

VII. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

Termin i sposób wnoszenia opłat określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu

        - projekt umowy.

 

VIII.TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI

 1. W terenie można zapoznać się z lokalizacją i stanem gruntów w obecności oddelegowanego pracownika Parku. Spotkanie należy uzgodnić kontaktując telefonicznie z właściwym terytorialnie konserwatorem obrębu ochronnego pod warunkiem, że termin wizyty nie stoi w sprzeczności z wymogami ochrony gatunkowej.
 2. Oględzin można dokonać w godz. 8:00 - 15:00 w terminach :
 3. Dla kompleksu nr  1,2,3,4  od dnia 20.05.2019 r. do dnia 24.05.2019r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Kurowo – Panem Bazylim Piliczukiem tel. 518 932 444.
 4. Dla kompleksu nr  5,6  od dnia 20.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. , po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Łapy – Panem Antonim Walentynowiczem tel. 660 662 011.

 

  IX.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU USTNEGO

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest.
 1. złożenie formularza zgłoszeniowego z oświadczeniem , stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu ; formularz należy umieścić w kopercie z dopiskiem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH. Nie otwierać przed : dniem 30.05.2019 r. do godz. 10:30.
 2. wniesienie wadium w terminie określonym w ogłoszeniu i wysokości określonej dla danego kompleksu oraz przedłożenia dowodu jego wniesienia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 1. Formularz zgłoszeniowy , o którym mowa w ust 1 lit. a musi być podpisany przez 

        osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie gospodarczym , zgodnie z 

        aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 1. Jeżeli formularz zgłoszeniowy zostanie podpisany przez upoważnionego

przedstawiciela oferenta ,to należy do niego dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.

 1. Organizator przetargu wymaga , aby oferent opisał w formularzu zgłoszeniowym

(załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu ) planowany sposób zagospodarowania pozyskanej biomasy. Proponowany przez oferenta sposób zagospodarowania biomasy nie może negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.

 1. Organizator przetargu nie dopuszcza niżej opisanych sposobów zagospodarowania

biomasy;

 1. spalenie inaczej niż w przygotowanych do tego celu specjalnych instalacjach;
 2. zatopienie w ciekach wodnych , rowach;
 3. składowania pozyskanej biomasy w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego;

                d.   rozdrobienia lub pozostawienia biomasy na dzierżawionej powierzchni.

 1. Na etapie realizacji umowy dzierżawy Organizator przetargu będzie żądał od

        Dzierżawcy oświadczenia o sposobie zagospodarowania pozyskanej biomasy .  

         Organizator przetargu ma prawo żądać  od Dzierżawcy dokumentów  

        potwierdzających sposób zagospodarowania biomasy wykazany w oświadczeniu.

 1. Jeśli Dzierżawca w wyniku niniejszego przetargu wydzierżawi nieruchomości

gruntowe , zobowiązany będzie  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w § 9 projektu umowy ( załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu ) .

 

 X.   WADIUM

       1. Wysokość wadium dla każdego z kompleksów będącego przedmiotem przetargu   

       określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

       2.Wadium dla każdego z wybranych kompleksów należy wnieść w terminie nie                                                   

późniejszym niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 27.05.2019 r.

        do godz.15:00.

       3. Formy płatności wadium:

Przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego w Banku                     Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku  nr 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  w tytule przelewu należy wpisać : wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w NPN oraz numer/y  kompleksu/ów, których to wadium dotyczy, terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

 

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia :
 1. odstąpienia od przetargu ,
 2. zamknięcia przetargu,
 3. unieważnienia przetargu;
 4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu.

 

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

          Dokumenty , o których mowa w pkt IX ust. 1a i b należy złożyć w siedzibie

          Narwiańskiego Parku Narodowego , Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy  

          sekretariacie   do dnia 30.05.2019 r. do godziny 10:00 .

 

  XII. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA

           1. Do przetargu  nie mogą przystąpić podmioty, które na dzień złożenia formularza

           zgłoszeniowego posiadają przeterminowane należności finansowe wobec

           Narwiańskiego Parku Narodowego.

           2. Do przetargu nie mogą przystąpić pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego

           oraz ich zstępni , wstępni rodzeństwo i małżonek, a także osoby związane

            zależnościami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z jakimkolwiek

            pracownikiem Narwiańskiego Parku Narodowego.

           3. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, z którymi rozwiązano umowę       

            dzierżawy nieruchomości będących we władaniu NPN z przyczyn leżących po                               

             stronie tego podmiotu .

 

          XIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo

                  odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny .

 1. Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści

niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 1. Przed otwarciem licytacji uczestnik przetargu jest zobowiązany do

Przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego jego tożsamość dowodem osobistym.

 1. W przypadku , gdy wyłoniona w drodze niniejszego przetargu wartość czynszu

                  z tytułu umowy dzierżawy  za cały czas obowiązywania umowy przekraczać będzie  

                  200 000,00  zł , umowa zostanie zawarta w przypadku uzyskania zgody, o której mowa

                  w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

                  państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

 1. Informacji dotyczących przetargu udzielają od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00- 15:00
 1. Bazyli Piliczuk – w zakresie określenia przedmiotu przetargu , 

       merytorycznym oraz w zakresie procedury przetargu , tel. 518 932 444.

 1. Iwona Laskowska – w zakresie merytorycznym dotyczącym zabiegów

      ochronnych zaplanowanych w ramach dzierżaw tel. 727775911.

 1. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym przed podpisaniem umowy.

 

            XIV. TERMIN I MIEJSCE  PRZETARGU

                    Przetarg odbędzie się w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10,

                    18-204 Kobylin Borzymy, sala konferencyjna , dnia 30.05.2019 r. o godz. 10:30

             

             XV. PRZEBIEG USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 1. Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony

 przez niego członek komisji przetargowej

 1. Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza , czy uczestnicy

                    przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 1. Wywołując licytację , podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz

wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy.

 1. Prowadzący licytację informuje uczestników przetargu o nieprzyjmowaniu

dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

 1. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia , z tym , że

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wysokości rocznych opłat z tytułu dzierżawy.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznych opłat z

tytułu dzierżawy , dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli

przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno

                    postąpienie powyżej wysokości rocznych opłat z tytułu dzierżawy.

 1. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie

ostatnią , najwyższą wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy i zamyka licytację  a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu , który wygrał przetarg.

 1. Przetarg dla każdego z kompleksów uważa się za zamknięty z chwilą

podpisania protokołu.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch

 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dyrektora Parku, a jeden dla

                     uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący

i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy

 dotyczącej rozporządzenia nieruchomością.

 1. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich ,

 którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia.

    

            XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszeni wyniku

przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

 1. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z

przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Narwiańskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

 1. Dyrektor NPN jest obowiązany zawiadomić osobę , która wygrała licytację ,o

miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomością najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2016 r. poz.2259 ) . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 1. Jeżeli uczestnik który wygrał licytację nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 3 , Dyrektor NPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

 

 

Zatwierdził :

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

 

 

Załączniki:

                                     

Załącznik nr 1  – wykaz nieruchomości oraz opis przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2 – wysokość wywoławczej kwoty czynszu netto oraz wysokość wadium

Załącznik nr 3 -  projekt umowy dzierżawy

Załącznik nr 4-  formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik nr 3 do projektu umowy