Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym -„Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej NPN”

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej NPN”

 Dotyczy: Konkursu nr POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

 

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Tel. 85 718-14-17

Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego na adres email: tele@npn.pl i oznaczyć dopiskiem „Dialog techniczny dla projektu Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej NPN”.

Osoby wyznaczone do kontaktu: 

Agnieszka Pruszyńska Tel. 85 718 14 17

Tomasz Chucherko Tel. 506 640 627

e-mail: tele@npn.pl

 

 1. Podstawa prawna

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. Przedmiot dialogu oraz cel prowadzenia dialogu

 

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny (zwany dalej Dialogiem) związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja projektu „Modernizacja automatycznej sieci monitoringowej NPN (zwanego dalej Zamówieniem).

 2. Przedmiotem dialogu jest uzyskanie aktualnych informacji na temat dostępnych rozwiązań w zakresie monitoringu wód. Szczegółowy zakres dialogu został opisany w Załączniku nr. 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym

 3. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w ww. zakresie oraz wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników w procesie szacowania wartości zamówienia.

 4. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności:

 1. rozpoznania najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, wykonawczych związanych z realizacją zamówienia;

 2. rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich doświadczenia i potencjału;

 3. pozyskanie informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu zamówienia;

 4. opracowanie jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia umożliwiającego udzielenie zamówienia;

 5. określenie warunków umowy;

 6. oszacowanie kosztów poszczególnych elementów składowych zamówienia.

 1. Zasady prowadzenia dialogu. 

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Podmioty mogą złożyć wspólne zgłoszenie udziału w dialogu technicznym, ustanawiając pełnomocnika do ich reprezentowania wobec Zamawiającego. W takim przypadku warunki określone w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego" oraz w punkcie V podmioty składające wspólne zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym muszą spełnić łącznie.

 2. Dialog prowadzony będzie w formie korespondencji elektronicznej, telekonferencji lub wizji terenowej jeżeli okaże się konieczna. Terminy rozmów będą każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi Uczestnikami Dialogu.

 3. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Wszystkie dokumenty i informacje przekazywane wtoku Dialogu muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

 4. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu Dialogu.

 5. Zamawiający zastrzega że, nie będą uwzględniane projekty, w odniesieniu do których podmiot składający zgłoszenie udziału w dialogu technicznym nie złożył dowodów potwierdzających należyte ich wykonanie. Jest dopuszczalne oświadczenie podmiotu składającego zgłoszenie udziału w dialogu technicznym potwierdzające, że projekty zostały wykonane należycie.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 7. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w rozdziale III. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu.

 8. Termin zakończenia Dialogu technicznego przewidywany jest na 23 czerwca 2020.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez uczestników dialogu informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.

 10. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.

 11. Zamawiający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio/wideo przebiegu dialogu.

 1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego" składają prawidłowo wypełnione i podpisane:

 1. Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1).

 1. Wraz ze zgłoszeniem udziału w dialogu technicznym należy złożyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentowania Zgłaszającego przez pełnomocnika - pełnomocnictwo).

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

 4. Zgłoszenie należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: tele@npn.pl.

 5. Termin składania zgłoszeń upływa 11.06.2020 o godz. 12:00.

 6. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

załącznik nr 1 formularz

załącznik nr 2 SOPZ

regulamin dialogu

 

Przedłużenie terminu dialogu - (informacja z dnia 2020.07.15)

Przedłużenie terminu dialogu - (informacja z dnia 2020.08.05)
Przedłużenie terminu dialogu - (informacja z dnia 2020.08.24)Ogłoszenie o zakończeniu dialogu - (informacja z dnia 2020.09.15)

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU

zał. 1 Pytania do uczestników dialogu technicznego dotyczącego projektu 

zał. 2 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia