Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie na przygotowanie i dostawę przedmiotów promocyjnych.

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie projektu i druk 1000 szt. zestawów ornitologicznych  w ramach projektu POIŚ.02.04.00-00-0165/16 „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowana presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo - Śliwno” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Projekt i wykonanie zestawów ornitologicznych składających się z 4 części:

 1. Klucz do oznaczania gatunków – wykonanie projektu, format A6, 44 strony + okładka, papier 250 g/m2, okładka twarda, druk kolorowy, kolorystyka podstawowa CMYK, zszywany, projekt rysunku sylwetki ptaka z oznaczonymi elementami cech wyglądu. Wykonanie projektu po stronie wykonawcy.

 2. Notatnik klejony bez okładki – format A6, 80 stron, papier 100 g/m2, nadruk czarny jednostronny.

 3. Ołówek – długość 10 cm, drewniany, bez gumki,

 4. Okładka - oprawa twarda, skóropodobna w kolorze do ustalenia z tłoczeniem pod logo, wyklejka drukowana w kolorze. Okładka zapinana na gumkę. Po jednej stronie włożony przewodnik, po drugiej notes, po środku ołówek, te 3 elementy zabezpieczone przed wypadaniem.

 1. Przewodnik, notes i okładka muszą zostać oznakowane zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ oraz zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej polskich parków narodowych. Oznakowanie powinno zawierać:

 • nazwę beneficjenta,

 • tytuł projektu,

 • zestaw logo – znaki FE i UE, Narwiańskiego Parku Narodowego, Konwencji Ramsar, Polskich Parków Narodowych i NATURA 2000

 1. Zamawiający przekaże wykonawcy teksty i zdjęcia do klucza do oznaczania oraz treść nadruków na notesy.

Sposób oznakowania przedmiotów promocyjnych wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego poprzez przesłanie wizualizacji przedmiotów.

 1. Kody wspólnego słownika zamówień CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

 2. Termin realizacji zamówienia – 28.05.2018 r.,

 3. Termin, do którego należy złożyć ofertę: 30.04.2018 r.

 4. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 24.01.2018 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: monika.olszewska@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 02.05.2018 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.


 

formularz_ofertowy_zestawy_ornitologiczne.docx

ksiega_identyfikacji_wizualnej_cmyk_09102015.pdf

zalacznik_nr_2_umowa_zestawy_ornitologiczne.docx