Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Kurowo: Remont budynku gospodarczego w Kurowie

Kurowo: Remont budynku gospodarczego w Kurowie

Numer ogłoszenia: 408096 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10, 18-204 Kurowo, woj. podlaskie, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, faks 85 718-14-17, 86 47611.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.npn.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku gospodarczego w Kurowie.
 1. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 1. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku gospodarczego w Kurowie: - wymiana pokrycia dachu na blachę dachówkową w kolorze ceglanym, - wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont elewacji - uzupełnienie tynków i malowanie w kolorze białym, - roboty wewnętrzne- tynki, wykończenie ścian i sufitów, posadzki.
 1. 1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
 1. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 1. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 1. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. 1) WADIUM: Informacja na temat wadium: Wadium o wartości 2000 zł.
 1. 2) ZALICZKI
 1. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zrealizowano w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na roboty ogólnobudowlane, w tym co najmniej jedna o wartości zamówienia minimum 100 tys zł brutto i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty wykonane zostały należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 60 tys zł.
 1. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 1. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 1. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 1. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 1. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 1. 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • ista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 1. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
 1. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 1. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 1. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.npn.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy.
 1. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy.
 1. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 1. 4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego