Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych łodzi aluminiowych wraz z zamontowanymi spalinowymi silnikami zaburtowymi.

ZAMÓWIENIE

Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych łodzi aluminiowych wraz z zamontowanymi spalinowymi silnikami zaburtowymi.

 Nazwa zamawiającego

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Numer ogłoszenia

1037583

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 – 204, Kobylin Borzymy w terminie do dnia 14.06.2017 r., godz. 9:30
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy – sala konferencyjna, dnia 14.06.2017 r., godz. 10:00
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawca składa ofertę na wypełnionym i uzupełnionym formularzu oferty lub sporządzoną zgodnie z jego treścią. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
8. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1.
9. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
10. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych w ogłoszeniu.
11. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami Wykonawca winien umieścić w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie jej treści do chwili otwarcia. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, a także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy i podpisane w sposób następujący:
„Oferta na dostawę 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych wraz z zamontowanymi silnikami zaburtowymi. Nie otwierać przed dniem 14 czerwca 2017 r. godz. 10:00”.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

18. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Bielonko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 50 80 60

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych łodzi aluminiowych wraz z zamontowanymi spalinowymi silnikami zaburtowymi.
Adres dostawy:
Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: wysokomazowiecki Miejscowość: Kurowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych wraz z zamontowanymi silnikami zaburtowymi, spełniających co najmniej warunki techniczne przedstawione w przedmiocie zamówienia (opis i parametry dotyczą 1 kompletu: łódź + silnik).

Przedmiot zamówienia

I. KONSTRUKCJA ŁODZI
1. Materiał i rodzaj konstrukcji kadłuba: konstrukcja aluminiowa, kadłub klejony lub/i nitowany
2. Maksymalna długość kadłuba: 380-430 cm
3. Maksymalna szerokość kadłuba: 150-180 cm
4. Maksymalna wysokość całkowita kadłuba: 95 cm
5. Maksymalna masa łodzi bez silnika, akumulatora i wyposażenia dodatkowego: 150 kg
6. Minimalna ilość ławek: 3
7. Minimalna ilość bakist: 2
8. Maksymalna załoga: 4 osoby
II. ZAMONTOWANY SILNIK ZABURTOWY
1. Typ: 4-suwowy
2. Minimalna moc (KM): 20
3. Rozruch: elektryczny
4. Układ smarowania: mokra miska olejowa
5. Rodzaj kolumny: zależna od konstrukcji łodzi
6. Prąd ładowania: min. 10A
7. Sposób trymowania i podnoszenia: system Power Trim & Tilt
8. Ilość śrub napędowych aluminiowych: 1 + 1 zapasowa
9. Pojemność minimalna zbiornika paliwa: 15 litrów
10. Sterowanie przepustnicą i zmianą biegów: manetka
11. Kontrolki ciśnienia oleju i woltomierz: tak
12: Gwarancja minimum 5 lat + serwis ogólnopolski: tak
III. WYPOSAŻENIE I OZNAKOWANIE
1. Konsola sterownicza z kierownicą i teleflexem: tak
2. Owiewka konsoli: tak
3. Knagi metalowe sztuk: min. 4
4. Uchwyt dziobowy i rufowy do zapięcia łodzi: tak
5. Wodoodporne gniazda zapalniczek 12V: 2 szt. (1 szt. w konsoli, 1 szt. w środkowej ławce)
6. Akumulator rozruchowy 12V zamontowany w bakiście w pojemniku z tworzywa: tak, min. 60Ah
7. Jupiter (szperacz) wodoopodorny o mocy światła w trybie mocy wysokiej min. 500 lm, zasilany z wbudowanego akumulatora żelowego, ładowany napięciem zmiennym i stałym (odpowiednio 230 V i 12V) i zamontowany na konsoli z możliwością szybkiego demontażu: tak
8. Dodatkowy akumulator żelowy głębokiego rozładowania 12V do szperacza i osprzętu zamontowany w bakiście w pojemniku z tworzywa: tak. min. 100 Ah
9. Automatyczna pompa zęzowa: tak
10. System automatycznego zabezpieczenia instalacji elektrycznej: tak
11. Drabinka rufowa i rolka dziobowa do kotwicy: tak
12. Regulowany uchwyt rufowy do czujnika echosondy: tak
13. Gaśnica: tak
14. Odbijacze szt.: 2
15. Bosak teleskopowy szt. 1: tak
16. Wiosła drewniane lub aluminiowe wraz z dulkami mocowanymi na burcie szt. 2: tak
17.
Kamizelki asekuracyjne szt.: 4
18. Pokrowiec na stelażu: tak
19.
Kompletna wodoodporna echosonda z odbiornikiem GPS; z kolorowym ekranem o przekątnej min. 6 cali, menu w jeż. polskim, możliwością zapisu danych na kartę SD; zamontowana na pulpicie sterowniczym z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym otworów na przewody: tak
20. Oznakowanie łodzi: tak, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
21. Warunki gwarancji: min. 36 miesięcy.

Kod CPV

34520000-8

Nazwa kodu CPV

Łodzie

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala wykonanie całości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 14.07.2017 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizują w ostatnich 3 latach co najmniej 2 zamówienia o wartości minimum 70 tys. zł brutto każde, na dostawę łodzi z silnikami zaburtowymi i posiadają dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

Dodatkowe warunki

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony wzór oferty – Załącznik nr 1;
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2;
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 3;
d) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów).
Dokumenty, do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) Wykaz zamówień zrealizowanych bądź realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 5;
3) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy ujęte w wykazie wykonanych dostaw były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów);
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. KRYTERIUM
CENA (C) – 80 %

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą w skali punktowej od 0 do 100 punktów. Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów będą następujące:

Cn
C = ------------ x 80
Cb

gdzie: Cn - cena minimalna, Cb - cena w ofercie badanej

II. KRYTERIUM

GWARANCJA I SERWIS (G) – 20 %,

G - udzielenie gwarancji i serwisu powyżej 5-ciu lat – 20 pkt.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. (dwóch) kryteriach.
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW (ŁLP) = C + G

2. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany będzie złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Adres

18-204 Kurowo

podlaskie , wysokomazowiecki

Numer telefonu

501461701

NIP

7221626836

Tytuł projektu

Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0170/16-00