Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 7,5 ha w obrębach ewidencyjnych Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Baciuty.

Kurowo, 16.08.2018

Badanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 7,5 ha w obrębach ewidencyjnych Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Baciuty w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. 864764811, 857181417

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kody CPV:

77.31.40.00-4 usługi utrzymania gruntów


 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2018 roku zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 7,5 ha. Zabiegi ochrony czynnej będą polegały na wykaszaniu mechanicznym przy zastosowaniu urządzeń nie niszczących powierzchni gruntu oraz usunięciu biomasy. Lokalizacja oraz zakres prac w danym roku kalendarzowym przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1


 

Lp.

Gmina, obręb ewidencyjny

Numer działki ewidencyjnej

Powierzchnia zabiegów ochronnych na działce ewidencyjnej (ha.)

1

Gm. Sokoły, obr. Waniewo

94

0,8

127

1,1

128

1,4

464

0,15

2

Gm. Sokoły, obr. Kowalewszczyzna

193/1

0,4

204/3

0,4

219

0,9

3

Gm. Sokoły, obr. Mojsiki

15

0,7

4

Gm. Turośń K., obr. Baciuty

975

1,65

RAZEM

7,5


 

Sposób realizacji zabiegów ochronnych:

 1. Jeden pokos w ciągu roku: koszenie od 1 lipca do 31 października

 2. Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy poza teren Narwiańskiego Parku Narodowego w terminie do 2 tygodni po pokosie.

 3. Zakaz pozostawienia rozdrobnionej biomasy

 4. Zakaz: mechanicznego niszczenia struktury glebowej, składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach.

Zakaz zgłaszania działek objętych zabiegami ochronnymi do wniosków składanych do ARiMR w celu przyznania płatności bezpośrednich(JPO), płatności rolnośrodowiskowych , rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz płatności ONW

 1. Termin realizacji zamówienia

Wykoszenie biomasy - do 31.10.2018

Usunięcie biomasy - do 14.11.2018

 

 1. Pozostałe informacje

 Przy wycenie należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty dotyczące realizacji zamówienia w tym strukturę gruntu (podłoże podmokłe) i dostępność terenu.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy założyć do 31.08.2018 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w tym rozdrobnienie i dostępność poszczególnych siedlisk przyrodniczych.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej marek.sielicki@npn.pl z dopiskiem w temacie maila Wycena wykaszanie siedlisk przyrodniczych.

 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Marek Sielicki tel. 510 621 289, e-mail marek.sielicki@npn.pl

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

Załącznik:

Formularz - szacowanie