Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha

Kurowo, 12.09.2019

 Badanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha w obrębach ewidencyjnych:

Gmina Sokoły – obręby: Waniewo, Kowalewszczyzna, Mojsiki, Jeńki,

Gmina Kruszewo – obręby: Izbiszcze, Kruszewo,

Gmina Łapy – obręb Wólka Waniewska,

Gmina Turośń Kościelna – obręb Baciuty

w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. 857181417

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kody CPV:

77.31.40.00-4 usługi utrzymania gruntów

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2019 roku zabiegów ochrony czynnej na powierzchni 15 ha. Zabiegi ochrony czynnej będą polegały na wykaszaniu mechanicznym przy zastosowaniu urządzeń nie niszczących powierzchni gruntu oraz usunięciu biomasy. Lokalizacja oraz zakres prac przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.

Gmina, obręb ewidencyjny

Numer działki ewidencyjnej

Powierzchnia zabiegów ochronnych na działce ewidencyjnej (ha.)

1

Gm. Sokoły, obr. Waniewo

90

1,5

2

94

0,8

3

127

1,15

4

128

1,45

5

464

0,15

6

Gm. Sokoły, obr. Kowalewszczyzna

193/1

0,45

7

204/3

0,4

8

219

0,9

9

Gm. Sokoły, obr. Mojsiki

15

0,7

10

Gm. Sokoły, obr. Jeńki

307

1,25

11

Gm. Choroszcz, obr. Izbiszcze

318/5

0,56

12

362/1

0,12

13

362/2

0,05

14

362/3

0,16

15

362/4

0,20

16

Gm. Choroszcz, obr. Kruszewo

113/8

0,5

17

113/9

0,75

18

113/10

1,11

19

169/4

0,5

20

Gm. Łapy, obr. Wólka Waniewska

23/3

0,56

21

Gm. Turośń Kościelna, obr. Baciuty

975

1,74

RAZEM

15


 


 

Sposób realizacji zabiegów ochronnych:

 1. Jeden pokos do 29 listopada 2019r.

 2. Wysokość koszenia 10 – 15 cm. nad gruntem.

 3. Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy poza teren Narwiańskiego Parku Narodowego w terminie do 29 listopada 2019r.

 4. Zakaz pozostawienia rozdrobnionej biomasy.

Zakaz zgłaszania działek objętych zabiegami ochronnymi do wniosków składanych do ARiMR w celu przyznania płatności bezpośrednich(JPO), płatności rolnośrodowiskowych , rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz płatności ONW

 1. Termin realizacji zamówienia

Wykoszenie i usunięcie biomasy - do 29.11.2019r.

 

 1. Pozostałe informacje

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty dotyczące realizacji zamówienia w tym strukturę gruntu (podłoże podmokłe) i dostępność terenu.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy złożyć do 17.09.2019 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w tym rozdrobnienie i dostępność poszczególnych siedlisk przyrodniczych.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej marek.sielicki@npn.pl z dopiskiem w temacie maila Wycena wykaszanie siedlisk przyrodniczych.

 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Marek Sielicki tel. 510 621 289, e-mail marek.sielicki@npn.pl

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

 

Załącznik 1 Formularz