Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia zadania „Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o badanie parametrów

 

Badanie rynku 

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz obsługa studni piezometrycznych z automatycznymi rejestratorami, uzupełniona o badanie parametrów fizykochemicznych wody na wybranych odcinkach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020.

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr: POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 857181417 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kody CPV:

  1. 90714500-0 Usługi kontroli jakości środowiska.

  2. 90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony.

 1. Przedmiot zamówienia i sposób realizacji

    1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu sieci rzecznej na odcinku rzeki Narew w wyznaczonych transektach przez dolinę rzeki w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Monitoring obejmować musi udrożnione na przełomie lat 2019/2020 koryta boczne Narwi, zaznaczone na załączonej mapie kolorem czerwonym i uwzględniać specyfikę doliny, którą charakteryzują:

 • niskie spadki zwierciadła wody (0,2‰);

 • znaczący wpływ roślinności w korycie i w strefie przykorytowej na opory ruchu wód płynących;

 • wyraźna sezonowość przepływów (wiosenne wezbrania, letnie niżówki).

    1. W zakres Zamówienia wchodzą:

 1. Wykonanie dwóch serii pomiarów hydrometrycznych w zakresie natężenia przepływu w wybranych transektach pomiarowych. Pomiary należy wykonać w odmiennych warunkach hydrologicznych, tj. podczas trwania wód wysokich (najlepiej po ustąpieniu wiosennych zalewów) oraz podczas niżówek (w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby uwzględnić wpływ roślin). Ze względu na specyfikę obszaru badawczego do pomiarów natężenia przepływu należy wykorzystać odpowiedni sprzęt pomiarowy nieczuły na występowanie roślinności wodnej, mogącej zakłócać dokładność pomiaru prędkości przepływu.

 2. Wykonanie przekrojów poprzecznych koryt w transektach pomiarowych objętych pomiarami hydrometrycznymi. Przekroje poprzeczne należy wykonać przy pomocy urządzeń pozycjonujących określając ich współrzędne geograficzne (XY) oraz rzędną terenu (Z). Sprzęt pomiarowy powinien mierzyć punkty w przekroju z dokładnością +-5cm.

 3. Obsługa istniejącego systemu piezometrów wraz z automatycznymi rejestratorami rzędnych zwierciadła wody. Lokalizację piezometrów wskazana jest na załączonej mapie. Ze względu na małe spadki, jakimi charakteryzuje się dolina NPN, istniejące piezometry muszą być poddawane niwelacji przy użyciu statycznych pomiarów sieci GPS z dokładnością do +-1cm.

 4. Wykonanie badań podstawowych parametrów fizykochemicznych wody w zakresie: pH, temperatury, przewodności właściwej oraz zawiesiny unoszonej i wleczonej w trakcie trwania każdej serii pomiarowej w każdym z transektów pomiarowych.

 5. Analiza wyników monitoringu i przygotowanie raportu końcowego w wersji papierowej i elektronicznej.

    1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.10.2020 r.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy złożyć do 7.02.2020 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej andrzej.bielonko@npn.pl z dopiskiem w temacie maila „Badania hydrologiczne”. 

 3. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Bielonko tel. 502 508060, e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl 

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

 

zal._1_-_formularz_szacowania_badania_hydrologiczne_2020.docx

zał 2 mapa.jpg