Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia zadania „Dostawa materiału zarybieniowego w roku 2020 – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych”.

Badanie rynku 

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: Dostawa materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych w roku 2020.

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr: POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 857181417 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia i sposób realizacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego w roku 2020 – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych:

 1. 50 tys. szt. wylęgu szczupaka,

 2. 4 tys. szt. narybku jesiennego suma,

 3. 15 tys. szt. narybku letniego szczupaka,

 4. 150 kg narybku jesiennego szczupaka,

 5. 2 tys. szt. narybku jesiennego bolenia

 1. Wielkość ryb powinna mieścić się z zakresie: narybek jesienny suma 7-15 g, narybek jesienny bolenia 4-15g, narybek letni szczupaka 3-7cm, wylęg szczupaka żerujący, narybek jesienny szczupaka o masie jednostkowej nie więcej niż 0,5kg/szt.

 2. Materiał zarybieniowy musi pochodzić od tarlaków z Rejonu Wodnego Środkowej Wisły, co ma być udokumentowane oświadczeniem oferenta o pochodzeniu materiału zarybieniowego.

 3. Oferent musi podać w ofercie weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego nadanie tego numeru.

 4. Do każdej partii ryb należy dołączyć oświadczenie producenta o stanie zdrowotnym materiału zarybieniowego.

 5. Materiał zarybieniowy należy dostarczyć każdorazowo na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 19.10.2020 r.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy złożyć do 7.02.2020 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej andrzej.bielonko@npn.pl z dopiskiem w temacie maila „Materiał zarybieniowy”. 

 3. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Bielonko tel. 502 508060, e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl 

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

 

zal._1_-_formularz_szacowania_zarybianie_2020.docx