Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia zadania „Badania kondycji i składu jakościowego i ilościowego ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020”.

Badanie rynku 

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: Badania kondycji i składu jakościowego i ilościowego ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020.

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr: POIS.02.04.00-00-0170/16-01 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 857181417 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia i sposób realizacji

 1. Badanie kondycji i struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny obejmować będzie:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej w roku 2020 na dwóch obszarach projektu (zgodnie z załączonymi mapami – zał. 3 i 4) oraz z uwzględnieniem koryt bocznych Narwi udrożnionych w latach 2019-2020 (zaznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej zał. 2).

 2. Inwentaryzacje przeprowadzić w dwóch okresach: wiosna-lato (maj-czerwiec) i jesień (wrzesień - październik).

 1. Na każdym obszarze wytypować po trzy stanowiska:

 1. Wody płynące (środowisko nurtowe);

 2. Starorzecza otwarte posiadające stałe połączenie z nurtem;

 3. Starorzecza zamknięte i zanikające zbiorniki wodne (tzw. oczka wodne), kontaktujące się z wodami płynącymi tylko podczas zalewów doliny.

 1. Do celów oceny składu gatunkowego oraz zagęszczeń ryb zastosować metodę jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą Polską Normą „PN-EN 14011: 2006. Jakość wody - Pobieranie próbek ryb z zastosowaniem elektryczności”. Metodę jednokrotnego elektropołowu uzupełnić o dane uzyskane odłowów przeprowadzonych przy użyciu innych narzędzi połowowych w zależności od lokalnych warunków terenowych (wontony, żaki itp.).

 2. Długość odławianego odcinka badawczego powinna wynosić min. 10-20 szerokości czynnego koryta cieku, jednak nie mniej niż 100 m na stanowiskach wody płynącej i starorzeczy otwartych. Na stanowisku starorzeczy zamkniętych długość stanowiska w zależności od warunków terenowych.

 3. Schwytane osobniki ryb będą oznaczone do gatunku, liczone, ważone i mierzone. Wszystkie zabiegi będą prowadzone na tzw. "żywej rybie".

 4. Do analizy struktury i rozmieszczenia ichtiofauny zastosować trzeba dwa wskaźniki biocenotyczne:

  1. dominacji D= 100 ni/N

  2. stałości występowania E=100na/Nn,

gdzie:

ni – liczba osobników "i" w próbie,

N – liczba wszystkich osobników w próbie,

na – liczba stanowisk na których dany gatunek wystąpił,

Nn – łączna liczba stanowisk.

 1. Po jednej próbie ryb z każdego odłowu podać badaniom pod kątem stanu zdrowotnego obejmującego badania kliniczne, anatomopatologiczne, parazytologiczne i bakteriologiczne.

 2. Stanowiska wytypowane do inwentaryzacji scharakteryzować morfometrycznie uwzględniając: opis koryta, udział roślin, rodzaj terenów przyległych, parametry wody - temperaturę, nasycenie tlenem oraz pH.

 3. Z wykonanych prac porządzić raporty w formie papierowej i elektronicznej:

  1. częściowy - w terminie do 30 czerwca 2020 roku,

  2. końcowy - w terminie 19 października 2020 roku.

 1. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką rybacką i dobrą praktyką rybacką.

 2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren odłowów w czasie ich wykonywania.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

 4. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania Wykonawcy w terenie rejonów odłowów kontrolnych.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 19.10.2020 r.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy złożyć do 7.02.2020 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej andrzej.bielonko@npn.pl z dopiskiem w temacie maila „Odłowy kontrolne”. 

 3. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Bielonko tel. 502 508060, e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl 

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

zal._1_-_formularz_szacowania_odlowy_kontrolne_2020.docx

zał.  2 - mapa.jpg

zal._3_-_rejony_projektu_poludnie.jpg

zal._4_-_rejony_projektu_polnoc.jpg