Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego.

Kurowo, 15-12-2020

 

Badanie rynku


 

W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


 

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Zaprasza do wyceny zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego.


 

  1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do wyceny zamówienia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1.

  2. Termin realizacji zamówienia: 31-12-2020.

  3. Miejsce realizacji zamówienia: Narwiański Park Narodowy.

  4. Niniejsze zapytanie ma na celu pozyskanie informacji od rynku wykonawców i należytej wyceny szacunkowej wartości zamówienia.

  5. Informujemy, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia.

  6. Wycenę proszę dokonać w PLN – podać wartość netto, stawkę VAT i cenę brutto zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 2.

  7. Wycenę proszę przesłać drogą elektroniczną jako skan podpisanego egzemplarza wyceny (Załącznik nr 2) na adres e-mail Zamawiającego tele@npn.pl z tytułem Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego w terminie do 16-12-2020 godz. 14:00

  8. Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Pruszyńska, Tomasz Chucherko email: tele@npn.pl


 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu

Załącznik nr 2 do szacowania